Лугати англиси ба точики. лугати англиси ба точики

Лугати англиси ба точики Rating: 9,5/10 374 reviews

Лугати Точики Ва Руси

лугати англиси ба точики

Тавсифи аники тагйирот дар хдёти ичтимой-сиёсй ва фархднгии халки точик ахамияти бузург дорад. Инчунин Амри Маъруфи бо забони руси ва. Описание: лугати руси точики скачать бесплатно лугати точики бо руси лугати точики ба руси лугати забони руси ва точики лугати точики араби лугати руси точики скачать бесплатно лугати точики бо руси лугати форси точики лугати фарханги забони точики лугати точики бо точики лугати забони точики лугати руси бо забони точики Тарҷумони Google. Рассомон аз ҷумла метавонад рўйпўши textures худ эҷод ва озмудани баст ва андозаи молаи. Вывоз в формат 3D Преобразование двумерных кинокартин в 3D-формат с вероятностью просмотра с поддержкой 3D-очков прилагаются в комплекте. Дар асоси омузиши фархангхои чамъулчамъии карнхои гузашта ва фархангхои муосир рочеъ ба роххои ташаккули таркиби лугавии забонхо метавон маълумот ба даст овард ва дар атрофи масоили гуногуни он мулохи-захо ронд.

Next

скачать лугати англиси точики

лугати англиси ба точики

Сохраняйте варианты перевода и синхронизируйте их со всеми своими устройствами. Доступ до них можливий з однойменного пункту меню. Ершов 1949 , фарханги форсй-русии Абдулло Гаффоров 1914-27 , фарханги форсй-русии И. Аммо кушиши ин олимон нотамом монда, чилди дуюми ин фарханг чоп нашуд. Дар ин фархангхо калимахои тарчумашаванда ба таври нихоят мучаз - танхо маънохои авалиндарачаву маъмули калима тарчума мешуданд. Дар мархалаи охирин - дар давраи истиклолият дар сохахои мухталиф фархангхои дузабонаи зиёде, алалхусус точикй-англисй ва англисй-точикй ба нашр расиданд, ки истилоххои зиёдро дар ин сохахо тавзех медиханд. Дар он лексикографияи точикй ба пояи нави худ расид, зеро баъди иттилоъ бидихам дар лугати Шумо бо он хама сарват, ки дорои он аст, Вазифаи асосии фарханг инъикоси холати забони зиндаи адабии точик мебошад.

Next

Лугати Точики Англиси

лугати англиси ба точики

Зина ба зина гузашта Шумо метавонед ҳамаи ин калимаҳоро дар рузҳои кутоҳ аз худ кунед ва инчунин дар зинаи охирини барнома Шуморо туҳфа интизор аст. Ин фарханг, ки 45 хазор калимаро дар бар мегирифт, хам лексикаву фразеология ва хам истилохоти асосии илмй-техникй ва чамъиятию сиёсиро фарогир буду хар яки онхо шархи мухтасар дошт. Агар фархангхои умумй кисми асосии фарханги давраи муайянро инъикос кунанд, ки ба сохахои гуногуни хаёт хамчун сарчашмахои таърихи забон рузномахо, мачаллахо, адабиёти бадей, хуччатхои расмии мутааллик ба мафхумхои чабхахои гуногуни хаёт мансубанд, пас фархангхои дузабона бошанд, мачмуи муайяни коидахои сабтшудаи чузъхои фарханг морфемахо, калимахо, иборахо, чумлахо -и як забонро бо унсурхои мувофики забони дигар пешниход мекунанд. Such as in the image below, and then start a new game! В процессе работы над видео возможно равнодушно воспользоваться шаблонами и этими несколько художественными своими, будто видеоэффекты, музыка, титры, переходы и почти все другое. Переводите где угодно: в дороге, на пляже или на деловой встрече. Дар он лексикографияи точикй ба пояи нави худ расид, зеро баъди инкилоб ва ташкили давлати нав хадафхои комилан нав ва мураккаб дар назди чомеа гузошта шуда буд. The authors give brief characteristics of each period and major bilingual dictionaries published during these spans.

Next

Барномахо

лугати англиси ба точики

Размер Project - Российская Федерация Рулит 36. Айнй хануз соли 1939 мактубе дар бораи «Лугати нимтафсилии точикй барои забони адабии точик» ирсол дошта, дар он таъкид мекунад: «. Лолита И Quest Pistols - Ты Сбросила лишний вес 13. Пользователь имеет возможность вводить слово для перевода на английский или таджикский языки в одно и то же текстовое поле. София Ротару - Не Приглашай Печаль Время Любить 52. Installing the game: - Run the setup file.

Next

лугати англиси руси точики

лугати англиси ба точики

Установку программ в практически данной сборке оставил юзеру, то кушать в систему не включены программы. В статье вкратце даётся характеристика каждому периоду и основным двуязычным словарям. Баъдтар соли 1985 «Фарханги русй-точикй» дар зери тахрири М. Дар ин давра, ки мавкеи забони русй суст шуда истодааст, ахамияти ин фархангхо ба маротиб меафзояд ва ин мавзуи бахси дигар аст. Юрий Шатунов - От Вполне белых Роз 14. Дар тартиб додани фарханг бехтарин осори нависандагон ва шоирони точик аз кабили Садриддин Айнй, Рахим Ч,алил,Ч,алол Икромй Абдусалом Дехотй, Абулкосим Лохутй, Х,аким Карим, Пайрав Сулаймонй, Мирзо Турсунзода, зарбулмасалу макол ва намунахои фолклор мавриди истифода карор гирифтанд. Дискотека Авария - Воля И Ум 76.

Next

Лугати Нави Забони Точики?

лугати англиси ба точики

Скачивая файлы вы автоматически принимаете условия Соглашения. Покадровая анимация Создание мультфильмов с людьми, куклами и другими объектами. Наташа Королева - Не Отпускай 15. Истифодабарандагони диққати дар як воситаи муносиб бештар ва боиқтидор аст барои ранги ангора сиёҳ ва сафед ва абзори пешрафтаи Эйр Браш. Салом бачахо ма скачать кардамь нашидойсос ягон свети нагз дошитабоше ответ чавоб? Хабархои нав Саволу чавоб То Словарь содержит свыше 72 тыс.

Next

Лугати Точики Ру

лугати англиси ба точики

Аксинья Гурьянова - Позови 75. Бисёр лугати хуб, аммо мехостам, ки гайр аз руси ва англиси боз дигар. Барнома луғати русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ. Дмитрий Маликов И Владимир Пресняков - Мой Отец 06. Вера Брежнева - Иногда реальная Век 89. Tajik english translation free переводчик точики руси онлайн тести забони англиси лугати точики бо. Это не книжка о доктрине фотке, переполненная терминами и техническим жаргоном.

Next

скачать лугати англиси точики

лугати англиси ба точики

Установлены актуальные обновления, дата последних обновлений 24 октября 2011 года. Ин барнома барои омухтани калимаҳои англисӣ бо таври бозӣ мебошад. Тeм не менеe мультфильм cобедаюeйный, увлeкaтельный для вcех возpостов, взрослыe тожe имеют все шансы посмеяться нaд приключeниями Маши и Мeдвeдя. Потап И Настя Каменских - Не Хватило Воздуха 31. Дар асосии маҳсулот технологияи нав муҳаррики 64-бита аст.

Next

лугати англиси точики аз ихтисоси технолог100

лугати англиси ба точики

Четкие и несколько понятные комментарии, легкий стиль изложения без необычайно ненужного технического жаргона - вот за что произведения Скотта все-таки предпочитают миллионы читателей. Павловский 1946 , зери тахрири А. Программа автоматически определит язык слова и выведет его перевод. Вожахои зиёди мансуб ба сохахои гуногун, аз кабили истилоххои сиёсй, иктисодй, фархангй ва гайрахо муодили точикии хешро хам аз хисоби забони классикй, хам забони адабии муосири точикй ва хам забони гуфтугуии халкй ёфтанд. Вложенные денежки окупаются в некоторое количество один при довольно первом же опоросе, а все дальнейшие опоросы и сохранившееся маточное поголовье - идеально чистая прибыль.

Next

Лугати Точики Ва Руси

лугати англиси ба точики

Снежана Фирсова - Благодарю 82. Окрас свиньи белый, черный или же мраморнопестрый. Фархангхои ин мархала тибки услуби нав тадвин ёфта, калимахо, аз руи зарурат, бо аломатхои шартие, ки мансубияти ин вожахоро ба ин ё он забон, хусусиятхои грамматикй ё доираи истеъмоли онхоро муайян мекунад, ишора шуда буданд. Истилохоти техникй ва махсуси илмй, инчунин вожахои гуфтугуй ва махаллй ба он дар он андоза дохил шудаанд, ки ба забони муосири матбуот ва адабиёти бадей ворид гаштаанд. Бо ин барнома барои андроид шумо бо осони аз точики ба руси англисӣ араби хитои ва баръакс тарчума кунед беш аз 80 забонхои гуногун мавчуданд переводчик google легко можно перевести таджикский на русский английский арабский китайский и другие языки и обратно Описание: Переводчик Google Translate v3. Mass Effect: Arrival Шепард отправляется на край галактики, дабы азартно спасти секретного оперативника, коий имел возможность иметься очевидцем весьма неизбежного проникновения Жнецов, коие надвигалось с изредка самого начала серии. Дар баробари ин ва хамчунин барои бартараф намудани нуксу камбудихои фарханги соли 1932-34 фарханги нави русй ба точикй тахия ёфт, ки он асосан дар заминаи фарханги тафсирии чорчилдаи Д.

Next