Фарханги имлои забони точики. Имлои Забони Точики

Фарханги имлои забони точики Rating: 8,9/10 1766 reviews

Имлои забони точики (Таджикский)

фарханги имлои забони точики

Хачв ва мазохика хам бояд дар асоси меъёри забони адаби сурат гирад. Чунончи дар Марв - водии дарёи Мургоб бо жалби ьарбиён ва ашрофон 20 канал-наьр канда шуданд, ки заминьои бисёреро шодоб гардонд. Ба ин восита боз ду харфи дигар аз алифбо кам шуда, адади хуруф ба 29 мерасад. Зеро, ки таъри- хи хазорсолаи мо махз бо хамин хат навишта шудааст. Вагарна худ, ки омузгори ин тахассус хастем ва тайи си сол аст, ба хонандагон аз имло дарс мегуем, медонем, ки донотарин фард хам наметавонад, чихати касрати аломатхои китобат содатарин матнро боре хам бехато нависад.

Next

Лугати Забони Точики Ва Руси

фарханги имлои забони точики

Мазмун ва мундаричаи «Маснавии Маънави»-и Ч. Оно состоит из двадцати уроков. Ин яке аз омилҳои асосиест, ки ин гӯишҳоро боз ҳам аз якдигар дуртар сохтааст. Аз ин чост, ки мо уро мукаддас мешуморему дар лахзахои душвортарин номашро ба забон мегирему мегуем: Модар! Бо хамин максад низ шабакаи Интернет сохта шуда буд. Масъаларо таъмин менамояд Барномаи системавї - зермаљмўи барномањои компютерї, ки барои идораи компютери фардї равона карда шудааст Барномаи татбиќї - зермаљмўи барномањои компютерї, ки барои њалли масъалањои амалї равона карда шудааст Забони барномарезї - забони сунъї, ки барои сохтани барномањои компютерї пешбинї шудааст Захираи иттилоотї - ќисми махсус људошудаи дониш, ки ба маълумот табдил ёфтааст Интернет - шабакаи компютерии саросарї Интерфейс - робитаи байни љузъњо ва корбарони системаи.

Next

Коидахои Имлои Забони Точики.Rar

фарханги имлои забони точики

Ичроиши амалхоро зуддии такти меноманд. Зеро ки ба ин ду харф эхтиёче нест. Забони тоҷикӣ — забони модарии , ки аҳолии aсосии Tоҷикистонро ташкил медиҳад 88% , ба ҳисоб меравад. Повышение квалификации сотрудников корпораций Республики Корея происходит без отрыва от производства и полностью оплачивается самой организацией. Салом хамада чаноб мегуфтен дар точикистон кай демократия мешавад. Из более трехсот видов обнаруженных минералов полезными считаются более двухсот.

Next

Коидахои Имлои Забони Точики.Rar

фарханги имлои забони точики

Душмани санъатфурӯшаш санъати Беҳзод бурд, Душмани бехонааш дар хонаи ӯ ҷо гирифт. Республика Корея Государство в Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове. Мақолаи асосӣ: 2 Ҳарфҳои а, о, у дар оғоз, байн ва анҷоми калима навишта мешаванд: абр, баҳор, замон, хона, дара; об, овоз, бол, бод, доро, тавоно; умед, усто, бузург, суруд, бозу, гесу, неру, абру ва ғ. Кист он кассе, ки суруди «алла»-и модарро нашунида бошад, аз шири сафеди. З-ин сабаб чун шӯхиҳои дилбарам Дӯст медорам варо, Чун навозишҳои гарми модарам Дӯст медорам варо. Ба қавли андешамандони тоҷик нахустин шеъри нави форсӣ дар ба воситаи шоир, нависанда ва муборизи настӯҳи роҳи озодии тоҷикон суруда шудааст.

Next

Имлои забони точики (Таджикский)

фарханги имлои забони точики

Вазифаи мо он аст, ки нисбат ба он арч гузорем ва онро покиза нигох дорем. Солҳои баъди Истиқлоли ҶТ зиёде ба муҳоҷират ба Русия барои кор рафтанд ва баъзеҳояшон он ҷо муқимӣ гаштанд, алалхусус дар шаҳрҳои калони Россия. Миёни чор самти курраи арз Бубин? Аз хама асосиаш он, ки дар холи ба алифбои арабиасос гузаштан хуруфи компютериро аз хам- забонони худ мегирифтем ва дар шабакаи Интернет бо онхо хамсадо мешудем. Инон нахустин касонеанд, ки дар пайкари мурда ва берӯҳи шеъри тоҷик рӯҳи тоза медаманд ва барои мардуме, ки дар сарошеби суқут дар аъмоқи фарҳанги бегонаанд, умед эҷод мекунанд. Асосан истифо даи иборае мисли «У-и заданок» нодуруст аст. Пайвандакхо дар забони адабии хозираи точик. Ба замми ин дар натичаи ба миён омадани фарқиятҳои намоён дар инкисофи сиёсӣ, динӣ ва ичтимоии кишварҳои олами форсизабон, хусусан баъд аз қарни пурошӯби 16-ум дар байни шеваҳои ҳам адабӣ, ҳам гуфтугӯии минтақаҳои гуногун номонандиҳои чиддие пайдо гаштанд.

Next

Коидахои Имлои Забони Точики.Rar

фарханги имлои забони точики

Айни замон шикор дар хочагии онҳо нақши калон мебозид. Мохият ва хусусиятхои режими сиёси Мураккабии мафхуми «Режими сиёси» дар гуногунии хаёти сиёси мебошад. Словарь предназначается для специалистов по таджикской и иранской филологии, историков и этнографов, для преподавателей и студентов гуманитарных факультетов высшей школы, для переводчиков классической литературы, а также для широкого круга читателей. Ҳар чи ӯ аз моли дунё дошт, дод Хиттаи Балху Бухоро дошт, дод Суннати волову девон дошт, дод Тахти Сомон дошт дод. Мухаммадиев Джалол Икроми Абдумалик Бахори Рахим Джалил М.

Next

Univer.tj. Забони тоҷикӣ

фарханги имлои забони точики

Литературы 19 Введение До 1945 Корея была оккупирована Японией. «Худо»-ро бо харфи калон навиштан гунох аст. Аммо омузгорони мо хангоми таъ- лими савод ба мушкилии харфхои чопи ва дафтари дучор меоянд. Барои он ки мо дар гариби забони точикиро аз ёд набарем, ва. Аз Мугулистон катиба ба кадом забонхо дастрас шудааст? Барои меъёри забони точики вожа хоеро интихоб намуд, ки дар минтакахои фарох мавриди истифода ка- рор дошта , маъмул дар ахди кадим ва хушохангу дилнишин бошанд. Гайр аз ин дар раванди сохтани Unix системахо забони барномасозии С пайдо шуд.

Next

Univer.tj. Забони тоҷикӣ

фарханги имлои забони точики

Баъди гайбзадани Шамси Табрези, Чалолиддин бо Хисомуддин марди Хак буд аз ин лихоз ба чалолиддин багоят наздик ва дусти хакики мешаванд. Шоироне чун , , , , , ва дигарон мазомине чун ҷанги меҳанӣ алайҳи Олмони нозӣ, васфи ҳизби коммунисти Шуравӣ, ситоиши миллати бузурги рус, пролетариат ва ҳамбастагии хурдамиллиятҳои шуравии собиқро ба мазомини аслии шеъри худ табдил месозанд. Фикри мо дар ин бобат чунин аст, ки хар дуи ин харф , яъне хам «У»- заданок ва хам «И»-и заданок аз дохили алифбои имруза хорич карда шаванд. Худи хамин унвони театр-студия- «Хандинкамон» бемантик ва ночаспон аст. Барои ин Шумо калима ва ё номи худро ба чои лозима нависед. Бар ин гурӯҳ аз забонҳои имрӯзаи зинда ғайр аз тоҷикӣ ду забони дигар, ин ҳам бошад, форсии навин теҳронӣ , яъне забони Эрони имрӯза ва забони дарӣ — кобулӣ, ки дар боло аз он сухан рафт, тааллуқ доранд.


Next

Имлои Забони Точики

фарханги имлои забони точики

Шаклхои чопию дафтарии ху- руфи ин алифбо як мушкили, печутоби харфхои хурду калон мушки лии дигар. Худомӯзи забони тоҷикӣ Самоучитель таджикского языка. Лекин кори асосиро дар самти ба роҳ мондани меъёри ягонаи забон дар айёми Шӯравӣ олимон ва адибони тоҷик бо сарварии Садриддин Айнӣ анчом доданд. Садонокхои димоги дар кадоме аз забонхои миёнаи эрони вучуд доштанд? Оддӣ карда гӯем, забони ҳар як давлат роҳи инкисофи хешро пеш гирифт. Дерест, ки андешае моро ором намегузорад.

Next