Кыз жигит гезити жаны саны-1. Сүйлөбөс кыз — Кыргыз маданият борбору

Кыз жигит гезити жаны саны-1 Rating: 7,7/10 560 reviews

Молдо Кылыч Шамыркан уулу

кыз жигит гезити жаны саны-1

Бир тундо 7-8 жолу болдук бири-бирибизди узак корбой сагынышкан экенбиз. Миң шүгүрлүк кудайга Сактады бизди ушундай. Жаркыраган Күн, асман Үстүбүздө көгөргөн. Чечен болду булбулу, Торгой болду молдосу, Кекилик ашкан жоргосу, Үпүп болду жолдошу. Солкулдады кара жер, Акылдуу жан билегөр, Ыйманы бар эр болсоң, Ынсап менен жүрө. Алты кыздан кийин көргөн Тобокел аттуу уулун эркелетип айтканы: Тобокелди сүйөлү Бешигине баш катып. Ошондон кийин «Акыл айга учурат» деген сөз тараптыр.

Next

Эсте калган секс.

кыз жигит гезити жаны саны-1

Там жыгылып, таш тийсе, Бешиктеги бир бала Аман калды жаныбар. Ысырапка мал чачып, Журтуң кылды кооганы. Ынтымактуу болсоңор Тоо башында уларды, Көл боюнда кууларды, Кекилик менен чилдерди, Өрдөк, чүрөк, каздарды, Аңтарып баарын жыйып кел,— Бирин койбой жаздырды. Тазгараны, жоруну Күрөш салып бер деди. Акылжан муну угуп, сөздү кесе сүйлөдү: — Өз оюңдан калба, мен макулмун. Ыйман жайын билбеген Ибилиске кол берээр. Кайраты жок кубаары Күйкө бийчи келсин де, Аңыздан чычкан терсин де, Алыстан келген мейманга Жемиш кылып берсин де.

Next

Эсте калган секс.

кыз жигит гезити жаны саны-1

Ар сонундуу иш чыгаар — Мына ушул болжолу. Арадан кеп күн етпөй, Жаннатты издөегө Мээнетбек 5калгыз аттанып кетти. Бир заматта диванга барып которуп барып жаткызып, денемди опкулой баштады. Жаннаттын ичи күйүп: — Мен муну билген эмесмин, эми мен хандын уулуна турбайм, азыр кетем! Көрбөгөнгө чыдабас Көзү туюк бенденин. Айдап келип жумушка Салып койду кажрды. Анын жандырмагын окурмандар гезиттен табышы керек.

Next

Волейбол Ережелері Реферат

кыз жигит гезити жаны саны-1

Чочутпады да болсо Чоң-Кеминдин калкындай. Акылжан кайра басып, эми ханга барды: — Ханым, датым бар: сиздин алдыңызда балаңыздын эки ооз сөз сурамак элем. Ушул акыр замана, Жер силкинип туйламак. Чүйдүн башы Чоң-Кемин, Мен айтайын билгеним. Алда кандай жорук деп, Эси чыгып жаш балдар, Булар дагы ойлонду. Акыры биздин элдеги кара кылды как жарган калыстарга келишет. Ушу турган жер, асман, Күндү көрсөк чырактан, Айды жарык жаратты, Жүзү жарык равшан.

Next

Эсте калган секс.

кыз жигит гезити жаны саны-1

Аллалыкты көргөзүп, Акылдууга жөн берип. Биздер бала, жаш чакта Жер чайпалмак бар эле, Билген адам билбесе, Бул эмне болду деп, Билбегендер көп эле. Матоодо төө бышкырып, Ат кишинеп, кошкуруп, Таш короолор калдырап, Эчки, койдун — баарысы Үркүп чыкты чүчкүрүп, Байлаган жиби үзүлүп. Мен үчүн жаның кый деди, Кара куштун баарына Кабар салып, жый деди. Адетте болгон иш болсо, Коркпос элек ойлонуп.


Next

Волейбол Ережелері Реферат

кыз жигит гезити жаны саны-1

Куу канатын жаптырып Байге бөлүп сайдырып, Чогулушкан бийлери Байге бөлгөн жерлери: Баш байгеси куу болду. Жыйынтыгында 5 бактылуу окурман 1000 сомдон белекке ээ болот. Мээнетбек аны көрер замат: — Мага жолобосун, ары жибергиле! Аны ким үч ирет сүйлөтсө — ошол алат. Үстүбүздө асман, көк, Айы бирөө, жылдыз көп. Ошентип, бир жылдан ашык убакыт өттү.

Next

Сүйлөбөс кыз — Кыргыз маданият борбору

кыз жигит гезити жаны саны-1

Баарыга момун дин ислам, Байка сөздү Кылычтан. Үлкөндүгүн көрсөтүп, Абдан сонун буйругу. Мы мурда секс кылбаган болчук. Санаага келбес иш болду, Сакта, кудай, бендеңди. Тескейдеги карагай Жери менен жылганын Байкап турчу, жарандар, Кудуреттин кылганын.

Next

Молдо Кылыч Шамыркан уулу

кыз жигит гезити жаны саны-1

Жакшы болду кечикпей, Бачымыраак өлгөнү! Комуз берди колуна Чегирткеге черттирип, Сагызганды сайратты Жөө жомогун айттырып. Тескейдеги жыгачты Орду менен көчүрдү. Адам бенде курусун, Акыл-эсти курутуп Коркутпачы, кудай, ай! Бүркүт баатыр улугу, Карчыга куштун камбылы, Кошо келсин деп айтты, Ылаачындай алгыры, Ителгидей илгири, Бу да келсин деп айтты. Жыгачтан жасалган кызды көрүп, анан ал ез өнөрүн көрсөтмөк болуп, кездемеден кийим тигип, кызга кийгизип салат. Жер дүйнөнү силкинтип, Жараткандын барманы. Заман андай болмогу, Жерге бузук толмогу. Тоо башьгада жоруну, Ак кажырдай зоруну, Тазкарадай далбакты, Илек-илек калдакты, Куйругу узун салпакты.

Next