Ашъори лоик шерали. РАВ ЧАРХИ ГАРДУНРО БИГУ, ЛОИК ВИДОЯТ КАРДУ РАФТ

Ашъори лоик шерали Rating: 8,2/10 929 reviews

statyaprofessor

ашъори лоик шерали

Хар кучо рафтанд махчуру гариб Аз фирокат чуфти онхо нолаю андух шуд. Мать одна, Таджикистан — один. Биё,ки сайри гулистону гулшанат бахшам. Сообщение отредактировал Добрая - Четверг, 2007. Аё модар, ба он сон бесаводӣ, Нахустин устоди ман ту будӣ. Дар фаслхри дигари ин боб анвои синонимхр дар шеъри Лоик,, накнш синонимхои чуфтистеъмол дар системам образофаринй ва тасвироти шоиронаи Лоик, бо намунахри мушаххаси зиёди шеърй тасдик, ва исбот карда мешавад. Инъикоси акидахои сиёси ва ичтимои дар достони «Хирадномаи Искандари»-и Абдурахмони Чоми.

Next

Лоик Шерали for Android

ашъори лоик шерали

Устод Лоиқ шоири ширинзабони миллат аст. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях. Дамчунин дар ин боби рисола дар асоси тахдили неологизмхои зиёд хунари суханварии Лоик;, махррати калимасозию калимаёбии у ва сахми вай дар рушду тахдввули забони адабии муосири точик мушаххасан нишон дода мешавад. Озар аз шоирони ҷавони хатлоние ҳаст,ки бо шеъраш тавонистааст,ки дарди ишќро чун парда боз карда ва билохира аз чамани бехазони муҳаббат гулҳои арғувони чиндааст. Лоик Шерали - автор переводов стихотворений Сергея Есенина на таджикский язык. Х,амчунин барои кдёси вожахои шеъри Лоик; бо калимахои адабиёти классики аз усули тахили таърихй-киёсй низ истифода намудем.

Next

statyaprofessor

ашъори лоик шерали

Копируем все смайлы в папку вашего набора смайлов убеждаемся что они последние по алфавиту. Цикл стихотворений, которые мы считаем лучшей частью его творчества, назван поэтом очень просто «Вдохновение от Шахнаме». Я видел, как кудри желанной скользнули из пальцев моих, Я видел, как ива склонилась над свежей могилой. Мавзуъ ва ѓояи асосии достони «Исёни хирад»-и Мирсаид Миршакар. Называется она «Афганистан болит в моей душе. Ин яке гар ними нон гум кардааст.

Next

Лоиқ Шералӣ — Википедия

ашъори лоик шерали

Кова аз марги ҳаждаҳ писараш менолид ва Таҳмина аз марги Суҳробаш чунин шеван мекард: Таҳминаам, Таҳминаам, Аз дарду ғам дунимаам. Доғ рӯи доғ бигзорему хоҳем аз табиб Дил давои дигареву ман давои дигаре. Солхост,ки ман туро он кадар, ки лоики он хасти, нашнохтаам. Бедарак нест, ки муҳаррири маҷмӯаи аввалини ӯ «Сари сабз» нависандаи мардумии Тоҷикистон устод Сотим Улуғзода чунин нигоштааст: «Шоири ҷавон хеле боистеъдод ва маҷмӯааш пурмазмун аст». Бо хар зарабон меравадам накди дил аз даст, Кас вокифи ангораи мармузи дилам нест. Он освободил свою поэзию от надоевших штампов, что слова кажутся взятыми из обыденной и повседневной жизни.

Next

Лексические категории и их стилистические особенности в творчестве Лоика Шерали

ашъори лоик шерали

Лек корезе, ки андар назм кард, Пур бувад човид з-оби руи у. Бояд ёдовар шуд, ки аксари кулли навиштахои ин донишмандон ба масъалахри адабиётшиносии эчодиёти Лоик баъшида шудаанд ва факат баъзе аз онхр дар рафти сухан ба масъалаи синонимхр ё неологизмхри ашъори шоир низ баъзе ишорах,о кардаанд. Следующие строки из таких стихов поэта, которые нельзя читать спокойно: Меня, таджика, ещ. «Ту дар дунёи ман ҳастӣ, вале дунё намедонад. Моем нобаробарон аз ину он намат, Устоди мехтаро, чаро? Лоиқи ҷавон ва исрори устод ӯро бе ҳеч маҷмӯае ба таври истисно ва аз қоида берун ба узвияти Иттифоқи нависандагон пазируфтанд. Описание: Прикольные мульты и смайлы для тех кто пользуется Агентом-Mail. Выбранная коллекция его работ издана в Иране в 1.

Next

Лоик Шерали Андроид

ашъори лоик шерали

Бахри он мардон,ки хокатро кунун зар кардаанд, Куххоятро барои арзи мехру дусти Ин замон озод минбар кардаанд. This application has been rated 4. Аз ин хотир мо дар ин рисола карор додем, ки яке аз масъалахри мухдмтарини забони ашъори Лоик, яъне синонимия ва неологизмдо ё вожагузиниву вожасозиро мавриди тах,кики алох,идаи илмй карор дих,ем. Тагйирёбии таркиби лугавй яке аз хусусиятхои мухим барои хар як забон хисоб меёбад. Дар бораи синонимия ва неологизмхои забони асархри адибони точик бошад, то хрл асари алохидае таълиф нашудааст. Байти зеринро худи устод ҳанӯз соли барои санги мазораш васият карда буд: Дар рӯи замин намонд маъман, Эй гӯр, дуруд бодат аз ман. Мухаммадиев дар тах,кикд синонимх,о китоби у «Синонимх,о дар забони адабии точик» мебошад, ки соли 1962 ба табъ расидааст 71.


Next

Шеър ва дунёи шоир

ашъори лоик шерали

Гуфт, алломаи Иқбол, ки бархез зи хоб! Натавон васфи Ту гуфтан, ки Ту дар фаҳм нагунҷӣ. Чандин макон дигар шавад, Чандин замон дгар шавад, Чандин чахон дигар шавад, Аммо ба ёди одамон Чун куллаи Боми Чахон Неки бимонад човидон. Ин соату ин лахзаю ин оми гурезон Хар рузи худо хаст вале рузи дилам нест. Over 10K users downloaded and installed the tool and its latest update was on June 1, 2014. Бори дигар бингарам дар чашми ёрам, Пас равам осуда бар кунчи мазорам. Бубинам ру ба руи хеш бо чил кокули мушкин Ба худ нозидану болидани ёри чавониро.

Next

РАВ ЧАРХИ ГАРДУНРО БИГУ, ЛОИК ВИДОЯТ КАРДУ РАФТ

ашъори лоик шерали

Ӯро метавон фарзанди ҳақиқии миллат ва вориси забони аҷдоди худ баршумурд. Аз нигоҳи пажуҳишгари точ,ик Юсуфи Акбар, имруз ҳам номи Лоиқ вирди забонҳост, дар маъракаву маҳфилҳо шеъри у, ба истилоҳ, болонишин аст ва ба назар мерасад, ки худи шоир ҳамин лаҳза паҳлуи мо буд ва шояд барои чанд лаҳза аз маҳфил берун рафтааст. Зиндаву човид монд, хар ки накуном зист. Ин нишон гумкардаеву дигаре, Хештанро бенишон гумкардае. Бигуфтамаш,ки магар сер гашти аз дона? Он был председателем Международного фонда таджикско- персидского языка в Центральной Азии и его назвали Шах- поэт Таджикистана. Лоиқ Шеръалӣ бо гиряҳояш рафт. Зиндагинома Шеърҳо Суратҳо Овози Устод Наворҳои охирин Луғатҳо.

Next