Имлои забони точики. Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики Rating: 7,9/10 836 reviews

Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики

Таркиби лугавии хар як забон чабхахои гуногуни хаёти халки муайянро дар тули таърих дарбар мегирад. Асоси сарфии имло, талаб менамояд, ки дар навишт бутунии морфема реша, пешванд, пасванд ва бандакҳо риоя карда шавад. Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 боб ва 37 модда иборат аст. Новая роль администратора позволяет администраторам удалять участников и коидахои имлои забони точики других администраторов. .

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики

Успенская чопшуда, ки шомили 40000 калима буд, асосан таркиби лугавии забони адабии точики муосирро дар замони худ инъикос менамуд. Учебник состоит из вводного Фонетическая часть: уроки 1- 1. Бозёфти навиштаи болои зарфҳо аз Нисо дар ин бора шаҳодат медиҳад» — «Забони миллат — ҳастии миллат». Скачат кардани китобхои Исломи бо забони точики. Торжество ленинской аграрной политики в Таджикистане. Номгуи мавзухои кори курси: 1.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики

Қоидаи нави имлои забони точики аз чониби Ҳукумати Чумҳурии Точикистон бо номи «Дар бораи ворид кардани тағйироту иловаҳо дар Қоидаҳои имлои забони адабии точик» 3. Чунон ки пай бурдем, унсури аввалини меъёрии забон риояи қоидаи имло аст. Лекин кори асосиро дар самти ба роҳ мондани меъёри ягонаи забон дар айёми Шӯравӣ олимон ва адибони тоҷик бо сарварии Садриддин Айнӣ анчом доданд. Дар он лексикографияи точикй ба пояи нави худ расид, зеро баъди инкилоб ва ташкили давлати нав хадафхои комилан нав ва мураккаб дар назди чомеа гузошта шуда буд. Дар ин фархангхо калимахои тарчумашаванда ба таври нихоят мучаз - танхо маънохои авалиндарачаву маъмули калима тарчума мешуданд. Барои хамин хам имруз бар хама мутакаллимон ин нук- та ошкор аст, ки забони точики ширинтару хушсадотар аз соири забонхои олам аст. Бо ин забон шоирону нависандагони бузург , , , , ,, , , , , , , , , ва дигарон асарҳои безавол эҷод кардаанд.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики

Он замон ҳатто масъалаҳое пеш оварда шуданд, ки баъзеҳо ҷонибдори се забони давлатӣ: тоҷикӣ, русӣ ва ӯзбекӣ буданд. Ҳамин тариқ, ислом ё худ дини ислом ягона ва хатту забони арабӣ забони расмии қаламрави хилофати араб қарор гирифт. Вале мақоми забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатии Тоҷикистон дигар аст, он забонест, ки тавассути фаъолияти ҳамаҷонибаи мутахассисон, муносибатҳои истеҳсолӣ, расмӣ-коргузорӣ, тарбиявӣ ва ғайра ба роҳ монда мешавад. Афкору оро ва андешањои гуманистии Саъдї имрўз њам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдор гардондани сулњ, таъмин нмудани иттиходу иттифоки халќу миллатхои саёраи мо хизмат карда истодааст. Баръакс фоизи лексикаи арабӣ на дар гӯиши Тоҷикистон, балки дар гӯишҳои Эрон ва Афғонистон, яъне забонҳои давлатҳои исломӣ баландтар аст.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики

Барои хурсандии шумоён эй Тоикон. Ин имконият медихад, ки захирахо боз хам босамар коркард карда шаванд, ихтисосманди инкишоф ебад ва бо хамин сатхи хосилнокии мехнати чамъияти баланд шавад, ба дастовардхои чахонии илмию техники хамрох шавад, дар муддати нисбатан кутох азнавсозии сохтори иктисодии кишвар, ва талаботи чомеа боз хам пурратар ва гуногунтар каноат кунонида шавад. Компютере, ки ба тамоми компютерхои бокимондаи шабака хизмат мерасонад +Компютере, ки аз манбаи шабакави истифода мебарад ва худ низ манбаи худро ба шабака медихад Компютере, ки додугирифт дар шабакаро ба танзим медарорад Компютере, ки тамоми абонентхоро бо пайвастшави ба шабакаи глобали таъмин менамояд. Если урок пропущен, он должен быть навёрстан в ту же неделю. Октавии ман биё беморам имшаб.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики

Маълум аст, ки наврасони ба даргоҳи мактаби олӣ қадам гузошта, ҳанўз дар ин бобат малакаи кофӣ надоранд. Фархангхои русй-точикй ва точикй-русй макоми мухим пайдо намуданд. Аз таърихи рўшангарии Точикистон ва Афгонистон. Осимй ба чоп расида хеле зиёд аст. Дар ин мархала як катор омилхои экстралингвистй, ки худ натичаи вокеахои сиёсй-иктисодй ва ичтимой-фархангии онвакта буданд, сабабгори ба вучудойии ходисахои муассир ба забон мешавад. Остальные девятнадцать уроков посвящены наиболее распространенным грамматическим формам обиходной.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики

Ин падидаи нек дар давраи соњибистиќлолии кишвари азизамон шукўњу шањомати тоза касб карда, дар он санањои муњимми таърихиро. Андешаатонро баён кунед E-mail-и Шумо нашр намешавад. Ин хат то соли 1940 хизмат карда, ҷойи худро ба алифбои кириллӣ дод. Хол он, ки хар ду чониб, хам точикон ва хам эрониён сохиби забони ягона буданд ва мешуд, ки танхо бо як хат матлаби худро арз кунанд. Бертелс пешниход мекунад: «Шояд мумкин мебуд як лугати ичтимой-сиёсй гирифта, аз он китоб лугати Шумо такмил карда шавад? Солҳои баъди Истиқлоли ҶТ зиёде ба муҳоҷират ба Русия барои кор рафтанд ва баъзеҳояшон он ҷо муқимӣ гаштанд, алалхусус дар шаҳрҳои калони Россия. Номзади илмњои филология Рустам Наботї Њайати тањририя: Абдуллоева Ш.


Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики

Кадом тасдиrоти зерин хато аст? Онҳо номи хат ва забони худро ориёӣ хондаанд. Калимаи алгоритм бо номи кадом мутафаккири намоёни Осиёи Марказb алоrаманд аст? Имлои забони точики - Free download here. Х,ангоми тадвини ин фарханг фархангхои точикй-русии зери тахрири акад. Дертар истифодабарии чунин технология яке аз звенохои асоси барои. З-ин сабаб чун шӯхиҳои дилбарам Дӯст медорам варо, Чун навозишҳои гарми модарам Дӯст медорам варо. Мо меҳмононро пешвоз гирифтем ва ғ. Пешоянди ба бо ҷонишинҳои ишоратии ин, он ва ҷонишини шахсии ӯ дар назм чунин шакли навишт доранд: бад-ин, бад-он, бад-ӯ 14.

Next

Реферат Бо Забони Точики

Имлои забони точики

Имлои сифати феълӣ 33 Якҷо навишта мешаванд: а сифатҳои феълии замони ҳозира бо пасванди — анда: хатмкунанда, ҷавобдиҳанда, нишондиҳанда, пешбаранда ва ғ. Чустучуи китоб ва реферат аз руи алфавит Донишчу. Гафурова Из истории составления таджикско-русских и русско-таджикских словарей Ключевые слова: составление словарей, двуязычные словари, русско-таджикские и таджикско-русские словари, лексика таджикского языка, разговорный язык, заимствование. Хотира ду хел мешавад: хотираи фаври ва хотираи доими. Пас истифодаи чузъиёте чун сархат чандон зарурият нахохад дошт. Бандакҷонишинҳо ҳангоми ихтисор дар назм аз калима ба нимтире ҷудо карда мешаванд: писар-м, писар-т, писар-ш ва ғ.

Next