Образец на възражение срещу акт от нап. Образец на жалба

Образец на възражение срещу акт от нап Rating: 9,4/10 1864 reviews

Обжалване акт на НАП (за 0ва ДДС декларация)

образец на възражение срещу акт от нап

Ревизията поставя началото на ревизионното производство. Призовават се страните, събират се доказателства и накрая с влизане в сила на постановеното по делото решение, се установява дължат ли се претендираните суми за заплащане, дължат ли се изцяло или частично. В 14 дневен срок от изтичане на срока за приключване на ревизията проверяващият орган изготвя ревизионен доклад, към който се прилагат събраните доказателства. От принципа на служебното начало следва, че решаващият орган не е обвързан от посоченоно основание за незаконосъобразност на акта. В тези случаи наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция.


Next

Антоанета Ненова

образец на възражение срещу акт от нап

Подадената жалба, обаче, не спира изпълнението на ревизионния акт. Когато спорът е правен, то тогава почти винаги той се решава в Съда. Когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния орган - чл. Обжалването не спира изпълнението на акта, но чл. Те не могат да се опровергават в производството по съдебно обжалване. Признавам виновна съм, но не трябва ли да ми напише глоба — фиш, която да си платя, вместо да ми пише акт и да ми взема талона директно, все пак аз не съм отказала да си платя глобата , така че не виждам защо трябва да ми прави акт, освен това в акта никъде не упоменава размера на глобата, а съгласно закона за пътищата наказанието е глоба! Повечето машинално подписват в желанието си по-бързо да се отърват от проверяващите органи и дори не виждат редовете оставени за възражение. Когато срокът е недостатъчен, той се удължава по искане на лицето, но с не повече от един месец.

Next

17. Ревизионни актове. Издаване. Обща характеристика. Условия за действителност. Обжалване по административен ред

образец на възражение срещу акт от нап

Имате ли представа, при погасяване по давност, главниците в едно с лихвите ли се погасяват или само главниците? С решението ревизионният акт не може да се изменя във вреда на жалбоподателя. Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, а неговото решение в последствие подлежи на обжалване пред Административен съд. То представлява — публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува. В този смисъл активността на субекта и правилното взаимодействие с проверяващия орган за оформяне на фактическите констатации още във фазата на самото ревизионно производство е от съществено значение за неутрализиране или минимизиране на неблагоприятните последици. Такъв ще бъде случаят, ако се установи, че деянието не е нарушение, или че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че не е извършено виновно.

Next

Възражение при съставянето на акт Адвокат във Варна

образец на възражение срещу акт от нап

Съдържанието на жалбата е определено от разпоредбата на чл. Срокът се счита за спазен и когато подаването на жалбата се извърши пред ненадлежен орган или са получени от страната, преди определеният по реда на чл. Много от хората, срещу които е съставен акт за установяване на нарушение не са наясно, че в него могат да изтъкнат възраженията си срещу написаното, а и малцина го прочитат. Ако заведа дело имам ли шанс да спечеля, имам и свидетел. За това и законодателят е предвидил възможността нарушителите да представят в 3-дневен срок възражения, с които могат да искат и събирането на доказателства, а също да се представят доказателства в тяхна полза. Анализирайки последните си около 20 административно-наказателни дела едва по 2 казуса ,или 10% от случаите, административно-наказващият орган се е съобразил с доводите изложени във възраженията срещу акта за установяване на административно нарушение и е прекратил преписката. Същността на настоящия материал е да укаже на заинтересованите лица реда и начина за обжалване по административен ред на актовете, издавани от органите по приходите към териториалните дирекции на Националната агенция за приходите.

Next

Обжалване на ревизионен акт. Ревизионно производство. Ревизионен доклад. Възражения на ревизионен до

образец на възражение срещу акт от нап

Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5 годишен давностен срок. Ако те не са приложени, изискайте ги и едва след като бъдат приложени се подпишете. Право на обжалване имат и правоприемниците. Но ако органът изобщо не връчи акта, същият може да се обжалва неограничено във времето. В съобщението, което е получила от общината се търсят таксата и данъците от 2010 насам. Наказаният наема адвокат и му плаща 300 лева за делото по обжалване. Това Разпореждане е с особена значимост за законосъобразното развитие на тази процедура във връзка с принципите за равностойност на страните , достъп до правосъдие и не на последно място за установяване на безспорността на вземането, какъвто е бил и замисълът при това производство с извън състезателно начало.

Next

Обжалване на ревизионен акт. Ревизионно производство. Ревизионен доклад. Възражения на ревизионен до

образец на възражение срещу акт от нап

Споразумението е само относно доказателствата. С наказателните постановления се налагат административни наказания. При повторната ревизия резултатите може да са по-добри за вас от първата ревизия, но може и да са по-тежки. Принципно е възможно дори изобщо да не се възразява на доклада, а в последствие с обжалването на ревизионният акт да се изложат и възражения срещу доклада. Спирането на изпълнението има действие от датата на налагане на обезпечителните мерки от публичния изпълнител. Срокът, който е предоставен за извършване на тези действия, е 7-дневен, считано от получаването на жалбата. Днес отидох да си направя справка за задължения към нап понеже исках да си платя 2-3 месеца пропуснати здравни осигоровки.

Next

Да подам ли възражение срещу заповед за изпълнение?

образец на възражение срещу акт от нап

В случаите, когато жалбоподателят иска изслушването на експертно заключение, задачата на експертизата трябва да се посочи в жалбата, а съгласно чл. Когато жалбата е подадена чрез лицензиран пощенски оператор, по писмено искане на жалбоподателя се издава удостоверение за датата на постъпването й по чл. Съпругата му е инвалид, нямат живи деца. С решението си решаващият орган не може да изменя акта във вреда на жалбоподателя. За започване на административното производство са необходими следните дакументи: 1.

Next

Антоанета Ненова

образец на възражение срещу акт от нап

Съдът се произнася по жалбата срещу отказа за спиране на изпълнението с определение. Всички тези допълнителни параметри на търсене не са задължителни, но подбрани правилно, те ни улесняват в бързото намиране на точния материал, който ни интересува. Възражението, от своя страна, може да бъде мотивирано или не. Заповедното производство е строга формална процедура извън състезателния съдебен ред, при което точното спазване на форма и ред е от изключително значение за лигитимността на процеса. Когато изпълнителният лист е издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, то давността, с която се погасява вземането е давността, установена за самото задължение. Съобразяването с тях от страна на лицето е гаранция за разглеждане и произнасяне по неговата жалба от страна на компетентния орган. Възможностите, свързани с удължаване или възстановяване на сроковете, включително сроковете за подаване на жалби срещу актове, издавани от органите по приходите са регламентирани от нормите на чл.

Next

Бланки и формуляри

образец на възражение срещу акт от нап

Давностният срок се спира например, ако е наложена обезпечителна мярка като запор на банкова сметка на длъжника. Ревизионният акт се връчва на проверяваното лице в 7 дневен срок от издаването му. Мой роднина не е плащал данък сгради и такса смет с години. Давността ще е такава, ако длъжникът не е подал възражение срещу заповедта за изпълнение и тя е влязла в сила като неоспорена и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист за събиране на вземането. Излагането изчерпателно на възраженията е от значение за съдебното обжалване, защото пред съд се обжалва само това,което е обжалвано по административен ред. В тази връзка е добре да знаете, че ревизията не винаги толкова нежелана, колкото предполагате.

Next

Обжалване на актове на НАП по административен ред

образец на възражение срещу акт от нап

Съдът се произнася с определение в 30-дневен срок - чл. Смисълът да се възразява срещу акт за установяване на нарушението, се изразява в това, че при произнасянето си по преписката наказващият орган следва да вземе предвид всички събрани доказателства, включително и възраженията срещу акта за установяване на нарушението, ако има такива. Правомощия на решаващия орган Чл. До издаването на наказателно постановление обаче може и да не се стигне, въпреки че е съставен акт за установяване на административно нарушение. Ползата от това възражение, представляващо практически обжалване на акта пред административния орган обаче е изключително съмнителна. Решаващият орган може да събира нови доказателства, които също подлежат на връчване заедно с решението му.

Next