Кыргыз тили 7 класс мамытов. И. арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университети мамлекеттик тил жана маданият институту

Кыргыз тили 7 класс мамытов Rating: 6,1/10 1347 reviews

И. арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университети мамлекеттик тил жана маданият институту

кыргыз тили 7 класс мамытов

Морфология менен синтаксис грамматиканын өз ара байланыштагы бөлүктөрү. Эмгек филолог адистерге, изилдөөчүлөргө, аспиранттарга, студенттерге арналат. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. Адабий обзорлордо ошол мезгилдик тилкенин социалдык тарыхый өзгөчөлүгүн, учурдун коомдук-саясий, рухий эстетикалык таламдарынын адабияттын тематикасына жана проблемасына тийгизген таасири, чыгармалардын, адабий-көркөм процесстин мүнөздүү касиеттери кыска, так сыпатталат. Литература в 2-х ч 2004 и выше М. Мукамбаев «Кыргыз диалектологиясы жана фразеология» 1998 , Ж.

Next

Гдз кыргыз тили 7 класс мамытов сыдыкова

кыргыз тили 7 класс мамытов

Киргизистон тарихидан кискача хикоялар Б. Лекциянын 3-бөлүгүндө тил илиминде талаш-тартышты туудурган маселе - фразеологизмдердин табияты, б. Химия базовый уровень 2004 и выше М. Тапшырмалар баллдар менен бааланып, норматив боюнча баа коюлат. Ушундан улам кыргыз адабиятын окутуунун сапатын көтөрүү алдыда турган өтө актуалдуу маселе. Фонетика, лексика, грамматика конференция материалдары. Бул окуу китебин жазууда кыргыз тили боюнча мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган мыйзамдар, стандарттар, программалар ж.

Next

кыргыз тили 5 класс скачать без регистрации кыргыз тили 5 класс бесплатно, без смс на компьютор

кыргыз тили 7 класс мамытов

Бектеновдордун эмгектерин атайын белгилөөгө болот. Методическое пособие состоит из двух частей. Осмонова: «Фразеологизмдердин варианттары жана синонимдердин ар бири - өз алдынча фразеологизм. Себеби студент бул тилдик бирдиктердин чегин так билүүсү менен фразеологизмдердин табиятын туура түшүнүүгө жетише алат. Дүйнө тарыхы: урунттуу учурлар байыркы доордон тартып 19-к. Анын тармактары боюнча теориялык, практикалык, методикалык багыттагы ар кандай изилдөө иштери жүрүп жатат.

Next

7 класс

кыргыз тили 7 класс мамытов

Бул монография англис тили менен кыргыз тилинин фонетикалык окшоштугу жана айырмачылыктарын эксперименталдык-фонетикалык ыкма менен салыштырылып изилденген илимий иш. Автордун биографиясынан окулуучу чыгармага байланыштуу кыска маалыматтар берилет. Топтор адегенде берилген темага даярданышат. Институтта «Мектептерде морфологияны үйрөнүү» деген. Окутуучу алар аркылуу окутуу процессинде студентти билим, адат, көндүмдөргө үйрөтөт, тарбиялайт, өнүктүрөт. Жалпы билим берγγчγ орто мектептериндеги окутуу кыргыз тилинде жγргγзγлгөн 4-класстын окуучулары γчγн «Кыргыз тили» окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип тγзγлдγ. Фразеологиялык синонимдер жана фразеологиялык варианттар.

Next

Киргизский язык

кыргыз тили 7 класс мамытов

Шүкүровдун «Кыргыз тилиндеги фразеологиялык айкалыштар жөнүндө» аттуу илимий макаласы аркылуу кыргыз фразеологиясын изилдөөгө алгач чыйыр салынган. Окуу программасында бөлүнгөн сааттар боюнча сабактарды өтүү ыкмалары, теориялык жактан баалуу маалыматтары, методикалык сунуштары менен азыркы учурда мектеп мугалимдери үчүн пайдалуу эмгектерден болуп кызмат өтөөдө. Кыргыз орфографиясынын айрым маселелери боюнча методикалык колдонмо. «Калыгулдун сөзү», «Санат, насыят, терме ырлары», «Акыр заман» 2 саат , Арстанбек Буйлаш уулу. Курк этерге кузгун жок, Же жол караган тоскун жок.

Next

7 класс

кыргыз тили 7 класс мамытов

Мында илимий интерпретациялар берилип, эл тарыхы менен тил тарыхындагы байланыштар, алардагы синхрондуу жана диахрондуу көрүнүштөр чечмеленет. Китайской технике карвинга, использующей трафареты, выемки и формочки, обучиться легче, но в ней нет той утонченности и изысканности, которой можно достичь с помощью тайской ручной работы ножом и резцами. Учебное пособие и рабочая тетрадь «Культура здоровья 4 класс», Е. Это событие широко обсуждалось в. Маани жактан ширелешип, лексикалык бир бүтүндүккө айланышы. . Эң негизги максат болуп ар кандай көрүнүштөргө, кубулуштарга, чөйрөгө, коомдук, социалдык маселелерге өз бет алдынча мамиле жасай билген, бардык жагынан өсүп жетилген адамды тарбиялап чыгаруу процессин камсыз кылуу болуп саналат.

Next

Фонетика Кыргыз Тили Реферат

кыргыз тили 7 класс мамытов

Тилдин ички өнүгүшүнө жана четтен кирген сөздөр аркылуу байышына түрк-монгол, иран, араб, орус тили жана ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөр ылайык сөздөр, тексттер тандап, көнүгүүлөрдү, талдоолорду жүргүзүү. Кыргыз тили - кыргыз улутунун мамлекеттик тили. Синоним фразеологизмдерди туш-тушуна коюп жазгыла. Скачать учебник 2007 года часть 1, часть 2, часть 3, часть 4. Максаты: Студент өз алдынча: 1 Архаизмдер менен историзмдердин окшоштуктары жана айырмачылыктары: 2 Семантикалык, морфологиялык, синтаксистик неологизмдер; 3 Учурдагы речибизге жаңы кирген сөздөр деген темалардын тегерегинде болуучу аңгеме-маекке даярданант. Себеби, бул татаал табияттагы сөздөрдү улам кийинки муундардын оозеки жана жазуу кептеринде азыраак колдоно баштаганы, көркөм сөз өнөрүнөн алыстап бара жаткандыктары байкалат.

Next

Фонетика Кыргыз Тили Реферат

кыргыз тили 7 класс мамытов

Окутуунун автордук мектеби катары сунуш этилген педтехнологиялар: Ш. London: University of London, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. Ушундай пикирлерге кошумча Уралмампедуниверситетинин профессору, педагогикалык илимдердин доктору Е. Максаты: Студент өз алдынча: 1 Сөз деген эмне? Алгебра и начала математического анализа. Мисалга алынган фразеологизмдер бир гана суроого жооп берип 1- сүйлөмдө сүйлөм мүчөсү боюнча ээ; 2- сүйлөмдө баяндооч; 3- сүйлөмдө аныктооч; 4- сүйлөмдө толуктооч; 5- сүйлөмдө бышыктоочтун милдетин аткарышты. Новейшая история 2003 и выше М.

Next