Кыргыз тили китеби 9 класс. Ибрагимов С. Кыргыз тили. 8

Кыргыз тили китеби 9 класс Rating: 7,7/10 995 reviews

«Манастаануу» окуу китеби жарыкка чыкты — Кыргыз маданият борбору

Кыргыз тили китеби 9 класс

Биология человек 1990 и выше М. Английский язык в 2-х частях 2006 и выше М. Киргизистон тарихидан кискача хикоялар Б. Филология бирикмесинде жаш мугалимдерге насаатчылар коюлуп Рыскелдиева Абдылдаева Г. Техникалык коопсуздук эрежелерди сактоо,эмгекти коргоо тегерек стол в. Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу 2-бөлүм Б. Жетишпеген окуучулар менен 2-чейрек бою кошумча иштөө.

Next

Ибрагимов С. Кыргыз тили. 8

Кыргыз тили китеби 9 класс

Кыргыз, орус адабиятынан 5-11-класстардын окуучуларына текстти көркөм окуп,мазмунун түшүнүү мене алган билимдерин турмушта колдоно билүүгө үйрөтүү. Сабакта п-даражадагы тамыр түшүнүгүн алышты,ага карата 6 мисал иштелди. Математикадан 10-20 ичиндеги сандарды эркин алып-кошууга үйрөтүү. Через гуманизм — к миру 2002 Б. Окуу бөлүм башчысы: Искакова А.


Next

Ибрагимов С. Кыргыз тили. 8

Кыргыз тили китеби 9 класс

Химия углубленный уровень 2006 и выше М. Русский язык в 2-х частях 2006 и выше М. Общая биология 10-11 2004 и выше М. Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу 2 бөлүк Б. Нан жөнүндө макалдар,тартылган сүрөттөр доскага илинген,аткарылган тапшырмалар боюнча окуучулар өзүн-өзү баалашты,светофор аркылуу баалоо болгон. Мектептин орус тили мугалими Абдылдаева Г. Фундаменталдык предметтер боюнча жетишпеген окуучулар менен кошумча иштөө,жазуу иштерин иреттеп,сапатуу текшерүү.

Next

Ибрагимов С. Кыргыз тили. 8

Кыргыз тили китеби 9 класс

Русский язык 8-9 2011 и выше М. Жазуу иштеринин нормалары боюнча иш чара кабыл алынган. Бирикме ичинде класс жетекчи болгон мугалимдердин класстарында окуучулардын күндөлүктөрү жалпы жолунан жакшы,өз учурунда кемчиликтери жазылат,баалар предметтик мугалимдер тарабынан аз коюлат. Алиппеден муундап шар окуйт, 10-20 ичиндеги сандарды алып-кошот,100гө чейин санайт,каллиграфиясы жакшы. Инвестиция: 2011-2012-окуу жылынын январь айынан бери мектепке кирген кирешелер Айыл ө км ө т ү н ө н-161314сом. Кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабиятынан Арыкбаева Ү.

Next

Ибрагимов С. Кыргыз тили. 8

Кыргыз тили китеби 9 класс

Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелер Б. Табышмак айтылып кайсы мезгил экендиги табылып,кышында айлана-чөйрөдөгү өзгөрүүлөр жөнүндө сөз болгон. Новейшая история 2004 и выше М. Английский язык 1997 и выше М. Грибы и лишайники 2006 и выше М. А-га берилгендиктен сабактар календардык план боюнча өтүлгөн эмес. Үйгө тапшырмага үй-бүлөдөгү жашаган адамдардын орточо жашын эсептеп келүү тапшырмасы берилди.

Next

«Манастаануу» окуу китеби жарыкка чыкты — Кыргыз маданият борбору

Кыргыз тили китеби 9 класс

Тыныстановдун 115 жылдыгына карата мектептин 3-11-класстарынын арасында парад өтүп,улуу инсанды эскерүү салтанаты болгон. Адам жана коом 47 52 +5 Жалпы билим сапаты 23 23 Кыргыз адабиятынан,орус тилинен,дуйн ө тарыхынан билим сапатынын төмөн болгондугунун себеби, Курманбек к. Русская литература в 2 частях 1992 и выше М. Русский язык Б: Инсанат 2012 Мейманалиев Т. Терроризмге каршы уюшулган дептерге өз убагында каттоолор жүргүзүлгөн.


Next

«Манастаануу» окуу китеби жарыкка чыкты — Кыргыз маданият борбору

Кыргыз тили китеби 9 класс

Ар бир предметтен жалпы жазуу иштерин сапаттуу алуу, сапаттуу текшерүү. Геометрия 10-11 1992 и выше М. Калган окуучулардын ичинен 4 окуучу-19% орто аракетте болушту. Сабакка мугалим турмуштук мисалдардан көп пайдаланды. Илимпоздун патриоттук демилгесине рахмат айтпай коё албайбыз.

Next

ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА СУНУШТАЛГАН ОКУУ КИТЕПТЕРИ

Кыргыз тили китеби 9 класс

Орус тилинен 5-11-класстардан диктант алынган: 1. Литературное чтение в 2-х частях 2004 и выше М. Кыргыз Республuкасынын Бuлuм берүү, uлuм жана жашmар саясаты минuсmрлuгu mарабынан бекumuлген. Үйгө тапшырмага үй-бүлөдөгү жашаган адамдардын орточо жашын эсептеп келүү тапшырмасы берилди. Үсөнбеков сабак берген 7-11-класстардын физика сабагынан төмөнкүдөй көрсөткүч болгон: 1.

Next

Ибрагимов С. Кыргыз тили. 8

Кыргыз тили китеби 9 класс

Кыргыз тили, математикадан мамлекеттик стандарт боюнча календардык план түзүү,ишке киргизүү. Сабакта окуучулар өзүн-өзү баалап, жылдызчаларды өз тобуна чапташты. Фундаменталдык предметтерден чыгармачыл сабактарды өтүүнү салтка айландыруу. Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу 1 бөлүк Б. География базовый уровень 10-11 2002 и выше М. А-га усулдук жардам көрсөтүү,сабак өтүү усулун үйрөтүү,мектеп документациясын туура,өз учурунда толтурууну жана окуучулар менен кайтарым байланыш түзүү жолдорун үйрөтүү. Ар бир класста класс жетекчилер тарабынан жетиүү-катышуу дептерлери уюштурулуп,окуучулардын сырткы келбети, окуучулук формалары текшерилип жума сайын жыйынтыктар чыгарылып турган.

Next

МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

Кыргыз тили китеби 9 класс

Жазуу иштерин сапаттуу алуу, сапаттуу текшерүү менен ар бир окуучунун жазуу ишин жыл аягына чейин сактоо. А-н 10 сабагына катышып, мугалимдин билим деңгээли,иш тажрыйбасынын аздыгы,кесибине болгон өзүнүн кайдыгерлигинен жыл башында берилген 10-11-класстардын математика сабагы математика мугалими Исакунова Ж-га алынып берилген,Айбек к. Окуучулардын көркөм окуп, тексти түшүнүүсүнө ар бир кыргыз адабияты сабагында өзгөчө көңүл буруу керек. Чейректин жыйынтыгы менен 3-чейректе 2-4-класстардын окуучуларынын фундаменталдык сабактар боюнча тестти көркөм үн кубултуп окуп,мазмунун түшүнүп,турмуш менен байланыштырып талдай билүүсүнө өзгөчө көңүл буруу. Дайыма жазуу сабагында ар бир окуучунун кол жазмасына көңүл буруу жана тиешелүү кемчиликтерин эскертип туруу,окуучулардын ишин өз учурунда баалоо. Пособие по русскому языку 2003 и выше М. Литература в 2-х частях 2004 и выше М.

Next