Кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар. Тарых

Кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар Rating: 8,8/10 713 reviews

БАТКЕНДИН БАЙЫРКЫСЫ ТУУРАЛУУ ТАРЫХЫЙ МААЛЫМАТТАР

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Ноорузга каган баштаган уруу башчылары катышкан. Азыркы Кыргызстандын аймагынын бир топ жерлери 10-кылымда карлуктардын колунда болгон. Мамлекет баштыгынын титулу Горхан аталган. Бартольд өз аныктоосу менен кыргыздардын Борбордук Азиянынкеңири аймагын камтыган империялык мезгилине карата эң алгач колдонгон. Теңиртоо системасына туура келет дешкен. Горхандын өзүнө дайым караштык, кол алдында саналган жерлери: Жети Суунун күн жүрүшү, Кулжа өлкөсү, Сыр дарыя областынын түн жак, 1 күн чыгышы болгон.

Next

Кыргыз тарыхы

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Эгерде «элдик чечмелөө» ар кыл уламыштарга, жомокторго, сөздүн маанисинин болжолдуу жакындаштырылышына кегизделсе, илимий чечмелөө — тилдин байыркы айтылышына негизденүү менен тарыхый чындыкты аныктоо аракети жагынан айырмаланат. Кырг-ндын аймагын ээлеп турган Манглай-Сүбө улусу нег. Биздин Кыргызстан: Популярдуу тарыхый энциклопедия. Бернштам, 1947 же тескерисинче Манас-Атанын Маниса, Манис өзү андан мурунку Манас ысымынын араб жазуусунун тыбыштык системасынын бир мүчүлүшүнүн көрүнүшү деп каралышы мүмкүн. Хакан жашаган жердегилерден башканын баары чатырларда жашайт. Абдан чоң укуктук жана мүлктүк теңсиздик эл ичинде жашаган: байлар жайыттарды жана айдоо жерлерине ээлик кылып, көп сандаган мал багышкан.


Next

ТАРЫХ » Кутбилим Кутбилим

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. Кыргызстандын, анын ичинде кыргыздардын жана коңшу мамлекеттердин аймагында жашаган элдер жөнүндөгү жазма булактар байыркы кытай, перс тилдеринде кездешет. » Бул жерде шыралга сурап жатканы түшүнүктүү болуп турат. Суңга чер-токоюнда болгон согушта курман болгон. Махмуд Кашкардын «Диван лугат-аттүрк» китебинде 11-к. Ал бышкан кыштан курулуп, сыртына оймо-чийме түшүрүлүп, кооздолуп жасалган. Хорезим шахы тарабынан эч жардам болбогон.

Next

Кыргыз тарыхы

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Горхандар өзүлөрүнүн орунбасарына элчи бербестен жана аскер башынын ыктыярынан бир жүз атчан аскерден башка бербеген. Баласы чоңойгондо чечек чыгып, бети чаар болуп калганда Калач хан буга арданып, кырк кенизекти кошуп туруп, адам көрбөгөн тоонун арасына: «кыр гез» «кырды кезип оокат кыл» деп таштап салыптыр. Сепил ж-а шахристан сыртынан бекемделген төрт чарчы сымал дубалдар м-н чыңдалган. Ибн ал Асирдин сөзүндө бул согуш 1128-жылы болуп, кара кытайлардын баштыгы өзү да өлгөн. Шаар чалдыбарына жакын жердеги көрүстөндөн 10—12-к. Аны генетика илими деле тастыктоодо.

Next

Кыргыз тарыхы боюнча көөнө жазма булактар

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Кыргызстандын элинин тарыхы боюнча маалыматтар Байыркы жана орто кылымдарда эле Кыргызстандын элинин тарыхы боюнча маалыматтар арбын болгон. Барсбек кыргыздарды сайдан, кырдан жана тоону байырлаган аймактардан чогултуп, эл кылып, ошол элдин өз алдынчалыгы үчүн күрөшкөн. Мында Соногүлдүн көзү көк болгону үчүн Есугей жана анын балдары: Чыңгыз хан, Хасарлардын көздөрү көгүлжүм болууда. Бул жерден кыргыздар коңшулаш К. Ал Куба ш-нан 40—50 км чыгышта жайгашкан. Алардын тилин башка кыргыздар түшүнбөйт. Бул эмгекте кечмен турктердун салттары жана ырым - жырымдары жөнүндө кызыктуу маалыматтар жазылган.


Next

ТАРЫХ » Кутбилим Кутбилим

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Жазуулардын бардыгы мүрзөдөгү жазуулар; аларда тарыхый маалыматтар жок, кыргыз деген сөз аларда жолукпайт; тарыхый маалыматтар боюнча Енисейде кыргыздар жашагандыктан, Радлов жазуулардын көпчүлүк бөлүгү кыргыздарга таандык деп болжойт. Бартольд 1887 бул жерди Кыргыз Алатоосундагы Шамшы ашуусуна туура келээрин айткан, о. Кыргыздар Моңголияда үстөмдүк кылган акыркы түрк эли болгон. Окумуштуулар Энесай кыргыздары менен замандаш болгон көк түрктөр жана башка түрк тайпалары метеорит тектүү өтө катуу металлдарды эритүүнү жана андан түрдүү курал-шаймандарды жасоону так ошол кыргыздардан үйрөнгөндүгүн белгилешкен. Эстеликтердин арасында түрк кагандыгына, кыргыздарга, уйгурларга, кымактарга арналган көлөмдөрү ар түрдүү жазуулар бар. Бул дарекке караганда кыргыздар тугузгуздарды түндүктөгү гана эмес, батыштагы коңшулары да болгон. Ушул заман Котондун ханы көтөрүлдү деген кабар болуп, Горхан өзүнө жакын турган Арслан хандан шек алып, андан жардам аскер сураган.

Next

КР Президентинин 2012

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Айтматовго таандык, анын чыгармалары дүйнө элдеринин 80ден ашык тилдерине которулган. Жаңы топографиялык карталарда бул нукура аты өзгөртүлүп, натура формада Сухой хребет тумшугу берилген. Тимурдун Моголстанга жасаган жортуулдарына байланыштуу эске алынат. Кучтуу жана бекем тартиптуу аскер тузуп жеринин аймагын кенейтип, кошуна элдердин баарын озуно баш ийдирет. Түрк урууларына таандык, аты м-н кошо көмүлгөн жубайлардын көрүстөнү ачылган. Демек, акыркы 25 жылдын тарыхы да окуяларга бай болду, аны калыс талдоо аракетинин өзү дагы кыйла каршылыктарга дуушар болору шексиз.

Next

БАТКЕНДИН БАЙЫРКЫСЫ ТУУРАЛУУ ТАРЫХЫЙ МААЛЫМАТТАР — Кыргыз маданият борбору

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Кийимдери ар кандай кездемелерден, ошондой эле ан терилеринен тигилчү. Ошентип, 15-кылымдын ортосунда мамлекет түзүлөт - Кыргыз хандыгы. Өзгөчө отун-энергетика комплекси өнүккөн, 80-жылдарда көмүр өнөр жайынын үлүшүнө Орто Азияда өндүрүлгөн көмүрдүн 40%ына чейини туура келген. Ал Хингандан Түндүк Кавказдын түздүктөрүнө чейин, Енисейдин жогору жагынан Аму-Дарыясынын жогору жагына чейин созулуп жаткан аймакты ээлеген. Аскерлери ондуктарга, жуздукторго, миндик- терге жана он миндиктерге тумвндвр белунген. Жакында табылган араб тилинде «Уста жасап бүтүрдү» деген сөз жазылган карапанын сыныгы шаарда кол өнөрчүлүктүн өнүккөндүгүн айгинелейт. Дини боюнча кыргыздар сөзсүз шаманисттер болушкан жана алардын сыйынуулары, сөздөрдү кыраат менен сүйлөшөрү жөнүндө Абу Дулефтин айткандары ушул динге тиешелүү.

Next

Кыргыз Тарых Коому

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Бул Кыргызстандын Россияга кошулуу процессинин башталышы эле. Демек, алар дүйнө тарыхынын, анын ичинде кыргыз тарыхынын оозеки жана жазуу жүзүндөгү санжыра аркылуу чагылдырган мазмунун муундан-муунга алып жүрүшкөн. Түндүк Тохарстанга жортуулга чыгып, аны ээлейт да, Мавераннахрга чабуул коюу үчүн базага айландырат. Бул баарынан мурда, Шырдакбек чеби жана анын тарыхый аты жөнүндөгү маселе. Темир, сыягы кыргыздарга эчак эле белгилүү болгон10, Тан- шуда кыргыздар ханышага11 темирден курал жасап бергендиги айтылган, алар мурда түрктөргө салыкты темир менен төлөп келген; Темир буларда кяса12 Kja-sa деп аталган. «Элдик чечмелөө» элдик этимология деңгээли жана илимий чечмелөө — бири-биринен кескин айырмаланат. Темир эритүүчү мештин ж-а металл калдыктары, чопо казан, кумара, жыгач аяктар, бычак, мал сөөктөрү табылган.

Next

Кыргыз тарыхы

кыргызстан тарыхы боюнча тарыхый булактар

Биринчин дүйнөлүк согуш эмгекчилердин абалынын кескин начарлашына жана улуттук-колониалдык зомбулуктук бекемделишине алып келет. Бул шаар тууралуу 19-к-дын 70-ж-нда В. Демек, Чьнгыз хан кийин монголдошуп кеткен байыркы кыргыз тукумунан деген божомол бар Монгол уруусунун башка тайпалар менен болгон согушунда Темучин өзүнүн баатырдыгын көрсөткөн. Бирок кийинки жылдарда Көтмалдынын аймагында жерди өздөштүрүү иштеринин натыйжасында өзөн бир топ өзгөрүүгө учураган; баш жагы түзөтүлүп айдоого айланган, ылдый шаарга жакын жерин ө. Сапожников 1903 — Кочкор суусунун бир айрыгы деп эсептеген. Дайыма алар менен бир, ынтымакта болушкан. Өлкө бир нече улустарга бөлүнүп, башында улусбектер турган.

Next