Кодекси мехнат 2017. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кодекси мехнат 2017 Rating: 6,3/10 1973 reviews

Мехнат мухофазаси хакида конунчилик асослари

кодекси мехнат 2017

Ба кормандон намудҳои зерини рухсатиҳо дода мешаванд: 1 рухсатиҳои меҳнатии ҳарсолаи пардохтшаванда: а рухсатии асосии ҳарсолаи камтарин; б рухсатии асосии ҳарсолаи дарозкардашуда; в рухсатии иловагии ҳарсола; 1 рухсатиҳои иҷтимоӣ: а рухсатии давраи ҳомиладорӣ ва таваллуд; б рухсатӣ барои нигоҳубини тифл; в рухсатии таълимӣ; г рухсатии эҷодӣ; 2 рухсатиҳои бе музди меҳнат. Демак, цехларда сунъий микроиклим хосил килиш санитария-гигиенагина эмас, балки технологик талаблардан хам келиб чикади. Иш жойини хавфсиз ташкил килиш ва саклашга куйилади-ган талаблар. Ҷубронҳое, ки бо мақсади ба маҳалли дигар ба кор омадан пардохт шудаанд, бояд ба корфармо, ки онҳоро маблағгузорӣ кардааст, пурра баргардонида шаванд, агар корманд: 1 ба кор наояд ё ба он бе сабаби узрнок шурўъ накунад ; 2 то тамомшавии мўҳлати кор, ки қонунгузорӣ дар бораи меҳнат, шартномаи қарордоди меҳнатӣ пешбинӣ намудаанд ё шартҳои гузаронидан, равон ё қабул намудан ба кор пешбинӣ кардаанд, ҳангоми мавҷуд набудани мўҳлатӣ муайян бошад — то пурра шудани як соли кор бо хоҳиши худ бе сабаби узрнок ё барои амалҳои гунаҳкорона озод шуда бошад, ки онҳо мувофиқи ҳамин Кодекс ва дигар санадҳои қонунгузорӣ барои қатъ гардидани шартномаи қарордоди меҳнатӣ асос шудаанд. Ин ҳам дар ҳолест, ки дар гузашта занони ҳомиладор дар ҳама гуна ҳолат ҳамагӣ ба 140 рӯзи истироҳат ҳақ доштанд. Кормандоне, ки барои сари вақт напардохтани музди меҳнат гунаҳкоранд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии интизомӣ, моддӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашида мешаванд. Пеш аз бастани шартномаи қарордоди меҳнатӣ дар ҳолатҳои пеш­би­­ни­намудаи Қонун метавонад шартҳои иловагӣ гузошта шавад гузаштан аз озмун, интихоб шудан ба вазифа.

Next

2017

кодекси мехнат 2017

Таъмин намудан бо либоси махсус ва дигар воситаҳои ҳифозати фардӣ ва гигенӣ Корфармо вазифадор аст ба кормандоне, ки бо корҳои шароиташон зарарнок ва хатарнок, ҳамчунин дар шароити номусоиди ҳароратӣ ё бо ифлосӣ вобаста машғуланд, мувофиқи меъёрҳои муқараршуда бепул либосу пойафзоли махсус ва дигар воситаҳои ҳифозати фардӣ ва гигиенӣ диҳад. Навъи ин гуна корҳо, давомнокӣ ва тартиби додани чунин танаффусҳо дар қарордодҳои коллективӣ тасдиқ карда мешавад агар қарордодҳои кол­лек­тивӣ баста нашуда бошанд - бо мувофиқаи мақомоти дахлдори намояндагии коркунони ташкилот, аз тарафи корфармо муқаррар карда мешавад. Воситаҳои пардохти рухсатиҳо Пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ ва иҷтимоии пардохтшаванда ба ғайр аз рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд моддаи 164 ҳамин Кодекс ва нигоҳубинӣ кўдак моддаҳои 165, 166 ҳамин Кодекс аз ҳисоби воситаҳои худи корфармо ва дар ташкилотҳое, ки аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, аз ҳисоби воситаҳое, ки дар сметаи хароҷот барои нигоҳдории онҳо ва музди меҳнат пешбинӣ гардидаанд, амалӣ карда мешавад. Агар ишга кабул килиш бевосита цехларда булса, кириш йурикномасини шу цехнинг бошлиги утказиши керак. Корфармо вазифадор аст, ки аризаи расидаро баррасӣ намояд ва дар давоми даҳ рўзи баъди расидани он қарори дахлдор қабул кунад.

Next

Тут можна скачати та прочитати всі Кодеси України. Це збірка Кодексів України по всім галузям права, доступні для безкоштовної загрузки

кодекси мехнат 2017

Ба кормандони корбайъ аз рўи нархномаи корҳои иҷрошуда музд дода мешавад. Номгўи соҳаҳо, истеҳсолот, кор, касб ва вазифаҳо, шароити пешниҳод ва давомнокии рухсатиро барои давомнокии собиқаи кор Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад. Кормандон якдигарро дар смена баробар иваз мекунанд. Дар сурати мавҷуд набудани қайд чунин ҳисоб мешавад, ки корманд бидуни санҷиши пешакӣ ба кор қабул карда шудааст. Мувофиқи шартномаи ҷавобгарии моддии бригадавӣ коллективӣ арзишҳо ба гурўҳи муқарраршудаи шахсон бригада , ки барои камомади онҳо ҷавобгарии пурраи моддӣ ба дўши ин шахсон вогузор мегардад, супорида мешаванд. Давомнокии кори ҳаррўза смена пеш аз рўзи ид дар ҳолатҳое, ки агар пеш аз рўзи ид рўзи истироҳат бошад, инчунин агар барои кормандон давомнокии кўтоҳи ҳафтаи кор муқаррар шуда бошад, кам карда намешавад. Бу хужжатлар давлат стандартлаштириш система-сининг таркибий кисмига айланади.

Next

Мехнат мухофазаси хакида конунчилик асослари

кодекси мехнат 2017

Квота хисобидан ишга кабул килишни рад этиш такиклана-ди ва бундай рад этиш устидан судга шикоят килиш мумкин. Номгўи ташкилотҳо, касб ва вазифаҳо, ки дар зербандҳои 1 — 5 қисми дуюми моддаи мазкур номбар шудаанд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд. Давомнокии вақти кор Давомнокии кори ҳаррўза смена набояд аз ин зиёд бошад: - дар сурати ҳафтаи панҷрўзаи кор давомнокии кори ҳаррўза смена -ро қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ ё ҷадвали смена, ки онро корфармо баъди маслиҳати пешакӣ бо мақоми дахлдори намояндагии кормандон бо назардошти хусусияти кор ва риояи давомнокии ҳафтаи корӣ муқарраргардида тасдиқ намудааст, муайян менамоянд. Корманд бояд қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ, қоидаҳои техникии муқарраршуда, талаботи ҳифзи меҳнат, техникаи бехатарӣ ва санитарияи истеҳсолӣ, амру дастурҳои корфаморо, ки ба ӯҳдадориҳои меҳнатии ӯ дохил мешаванд, риоя намояд, бо кофармо, бо аъзои коллективи меҳнатӣ, муштариёни ташкилот, дигар шахсони, ки дар ҷараёни кор бо онҳо тамос мегирад, ҳалимона муносибат намояд. Ноэлектротехник ходимларга электр хавфсизлиги буйича йурикнома утказиш ва малака гурухи бериш корхона бош энерге-тик хизмати ходимлари зиммасига юклатилади.

Next

2017

кодекси мехнат 2017

Ба гуфтаи таҳиягарони лоиҳа бо тамдиди рӯзҳои рухсатии занҳо дар хароҷоти буҷа ҳам тағйирот ворид мешавад. Ҷубронпулӣ барои рухсатии пурраи меҳнатӣ дар сурате пардохта мешавад, ки агар корманд то рўзи аз кор озод шудан дар тамоми соли корӣ кор карда бошад. Ўзбекистон халқ ёзувчиси Тоҳир Маликнинг янги ҳикоялари жамланган мазкур китоб сизни ўйлашга, чуқур мушоҳада юритишга, инсонийликни унутмасликка ундайди. Шунинг учун капитал к,ийматидаги хар кандай узгариш мехнат бозорига таъсир курсатмай колмайди. Давомнокии мўтъдили вақти кор дар ташкилотҳо дар як ҳафта набояд аз 40 соат зиёд бошад.

Next

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

кодекси мехнат 2017

Дар сурати роҳ додани кашолкорӣ оиди супридани дафтарчаи меҳнатӣ бо гуноҳи корфамо ба корманд барои ҳар рўзи кашолкорӣ музди миёна дода мешавад. Шунинг учун аёллар мехнати Мехнат кодексининг 224-238 — моддалар моддаларида химояланади. Барои риоя накардани ўҳдадориҳои зикршуда корманд ба ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Корфармо ҳуқуқ дорад, ки аз ҳисоби маблағҳои худӣ мўҳлати давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи камтаринро аз 24 рўзи тақвимӣ бо тартиб ва шартҳое, ки дар шартномаи созишномаиҳои коллективӣ ё шартномаҳои қарордоди меҳнатӣ зикр ёфтаанд, зиёд намояд. Сатҳи ҳуқуқҳо ва кафолатҳои меҳнатии кормандонро, санади қонунгузорӣ ва дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар намуданд, ҳангоми бастани шартномаи қарардоди меҳнатӣ паст кардан мумкин нест. Аёллар ва балогат ёшига етмаганлар мехнатини мухофаза килиш.

Next

2017

кодекси мехнат 2017

Кулни, бошни, бетни, кузни, нафас аъзоларини, кулокни химоя килиш. Ҳуқуқҳои асосии меҳнатӣ ва вазифаҳои корманд Мутобиқи Конститутсияи Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахс ба меҳнат, интихоби касб, кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ аз бекорӣ ҳақ дорад. Якҷоя ба ҳисоб гирифтани вақти кор Дар ташкилотҳое, ки мувофиқи шароити истеҳсолот кор давомнокии муқарраргардидаи ҳарҳафтаинаи вақти корро риоя кардан мумкин нест, метавонад баҳисобгирии якҷояи вақти кор ҷорӣ карда шавад, ба шарте, ки давомнокии вақти кор дар доираи баҳисобгирӣ аз шумораи мўътадили соатҳои кор моддаҳои 67 - 70 ҳамин Кодекс зиёд набошад. Масъалаҳое, ки бо санади қонунгузорӣ ва дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ оид ба меҳнат танзим нагардидаанд, бо розигии тарафҳо тавассути шартномаҳои меҳнатӣ ҳаллу фасл мегарданд. Барои кори зиёда аз вақти муқаррарӣ, дар рўзҳои ид ва истироҳат мукофот аз рўи музди яккаратаи нархномаи вақти корбайъ ё аз рўи меъёри тарифии яккарата ҳисоб карда мешавад. Иш жойида утказиладиган йурикнома Барча ишчилар кириш йурикномасидан ташкари иш жойида утказиладиган йурикномалар хам олиши керак.

Next

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

кодекси мехнат 2017

Ҳамаи мақомоти намояндагии кормандони ташкилот дар доираи ваколати ба онҳо додашуда амал карда, ҳангоми ҳимояи манфиати кормандон аз ҳуқуқҳои баробар истифода мебаранд. Ҳиссаи доимии музд аз ҳиссаи соатбайъ ва ё моҳонаи меъёрҳои тарифӣ маош иборат аст. Чораҳои иловагӣ дар мавриди ҳифзи меҳнати маъюбон Корфармо вазифадор аст, маъюбонеро, ки мақомоти давлатии шуғлӣ аҳолӣ бо мақсади ба кор таъмин кардани онҳо фиристодааст, бо ҳисоби квотаи муқарраршуда ба кор қабул намояд. Санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба меҳнат метавонанд қоидаҳои махсуси баҳисобгирии собиқаи кориро, ки барои гирифтани рухсатиҳои иловагӣ ҳуқуқ медиҳанд, пешбинӣ намоянд. Ҳолатҳои ҷавобгарии пурраи моддии кормандон Ҷавобгарии пурраи моддии корманд аз ўҳдадории корманд дар мавриди ҷуброни пурраи зиён иборат аст.

Next

Бандлик сиёсати ва унинг асосий йўналишлари

кодекси мехнат 2017

Корфармо ўҳдадор аст, ки маблағро дар асоси аризаи хаттии корманд аз музди меҳнати ў бо тартиби ҳисоби ғайринақдӣ нигоҳ дорад. Намуди корҳое, ки дар онҳо рўзи кор ба қисмҳо тақсим карда мешавад, миқдор ва давомнокии танаффус дар кор, инчунин намудҳо ва ҳаҷми ҷубронро ба кормандон барои кор дар чунин шароит шартнома ва созишномаи коллективӣ, агар он баста нашуда бошад, корфармо баъди маслиҳати пешакӣ бо мақоми дахлдори намояндагии кормандон муайян менамояд. Агар дар шартномаи коллективӣ пешакӣ гирифтани розигии мақоми дахлдори иттифоқи касаба ё дигар мақоми намояндагии кормандон ҳангоми аз кор озод намудани кормандон бо ташаббуси корфармо пешбинӣ шуда бошад, он гоҳ суд дар қатори дигар далелҳо розигии мақомоти мазкурро ба ҳисоб мегирад. Боласи икки ёшга тулмаган аёллар аввалги ишидаги уртача ойлик иш хаки сакланган холда енгилрок ёки нокулай ишлаб чикариш омил-ларнинг таъсиридан холи булган ишга утказилади 227-модда. Ҳолатҳои баргардонидани ҷубронҳо ҳангоми ба маҳалли дигар ба кор омадан Ҷубронҳое, ки пардохти онҳо дар моддаҳои 119 ва 119 1 ҳамин Кодекс пешбинӣ шудаанд, мақсаднок буда, масъулиятро барои онҳо корфармое, ки ба ў корманд гузаронида мешавад, равона ё қабул карда мешавад, ба зимма дорад.

Next