Уй було жонундо макал лакаптар. Кыргыз Тили Бесплатно Рефераты

Уй було жонундо макал лакаптар Rating: 9,8/10 1325 reviews

Кыргыз макал лакаптары

уй було жонундо макал лакаптар

Үйдөн чыкпас конокко - карыз акча бере сал. Биринчи байлык - ден соолук, экинчи байлык - ак жоолук, үчүнчү байлык - жүз соолук. Озу жакшы коргон Тулкубек мырзаны, уруусунун намысы учун, жаа менен атып олтургон. Мисалы: Эсен, шаар, оку деген сөздөрдүн ар бири өзүнчө лексикалык мааниге ээ болуп турат. Ал эми уландыларда болсо, салыштырмалуу туруктуу орун тартиби болот.

Next

Эне Тил Жонундо Макал

уй було жонундо макал лакаптар

Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт. Үч нерсе кайра кайрылбайт: атылган ок, айтылган сөз, өткөн күндөр. Он жылдын ичинде же Темир өлөт, же эшек өлөт. Ат баспайм деген жерин үч басат. Эч кандай мүчөнүн жардамысыз эле уюшулган грамматикалык форма материалдык жактан туюндурулбаган форма нөл форма деп аталат. Ыкташуу байланышы менен уюшулган татаал сөздөр.

Next

Эне Тил Жонундо Макал

уй було жонундо макал лакаптар

Алдыңа түшсө, атаңдын кунун кеч. Уңгу туюндурган грамматикалык маанилер көбүнчө жалпы категориялык маани болуп, сөздүн лексикалык маанисине жакын келет. Улутуң дун уулу болуп, Улайм десең учугун, Өзгө лөрдөн калып калбай, Өссү н десең тукумум, Эне тилге толук бойдон Берү ү керек укугун. Например: -чы, -чи, -чу, -чү суффикс профессии: овцевод койчу, охотник мергенчи, рыбак балыкчы, художник сүрөтчү Исключения из закона гармонии гласных Существует одно важное исключение из закона гармонии гласных: после гласного - у присоединяется широкий гласный - а, а не - о: бу этот - булар эти. Ат оонаган жерде түк калат, айран төгүлгөн жерде жук калат. Атан төө мас болсо, Тайлак менен дос болот. Бул сөздөр тутумундагы куранды мүчөлөр менен байланышып гана толук кандуу сөз болуп колдонулат, ошондо гана лексикалык маани берет.

Next

Кыргызча Лирика Кызга

уй було жонундо макал лакаптар

Бечелге көк жөтөлдүн кереги эмне. Нарытан чуркап келген ээси Апендиге доо коёт: - Балтанын мизи менен таппай, сабы менен урсаң, бирдеме болот белең? Коноктун алдына - аш кой, Эки колун бош кой. Чатактын түбүн калыс айткан бу§ з? Желеде кулун жетилсе, аргымак күлүк ат болот. Эт жебесем таш жейин, этегиң жапчы кудагый. Жакшы катын жарым ырыс, жаман катын к. Эки текем бир букача жок бекен. В менталитете тюркского человека изначально заложено стремление подчеркнуть принадлежность и одушевленного объекта, и неодушевленного предмета определенному лицу.

Next

Кыргыз тили

уй було жонундо макал лакаптар

Бирөөнүн өңү суук, бирөөнүн сөзү суук. Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт. Анан, элге минтип жар салыптыр: - Ээй, калайык! Ийне - көзүнөн, Уй - мүйүзүнөн, Адам - сөзүнөн сынат. Сенин мушуңа жооп бербеген адамдан сактан. Эр жигит менен бөрү азыгы - жолдо. Аз өнүмдүү курандылар саналуу гана сөздөрдү жасайт.

Next

Эне Тил Жонундо Макал

уй було жонундо макал лакаптар

Акыйкатында, кыргыз тилиндеги тубаса этиштерге да, туунду этиштерге да алдагы мүчөлөрдүн бардыгы эле жалганып келе бербейт. Мисалга алынган мүчөлөрдүн, башкача айтканда, туруктуу мүчөлөрдүн баштапкы тыбышы эч өзгөрүлбөй сактала берет. Зоҳирий 7- ўқувчи: - Ўзбек тили ғоят бой, ниҳоятда чиройли, ҳар қандай фикр ва туйғуни ифода килишга қодир. Вас поймут независимо от ударения. Күрүчтүн аркасы менен Күрмөк суу ичет.

Next

Она Тилим Жону Дилим Реферат

уй було жонундо макал лакаптар

Бака майрыгын билбей, жылаанды ийри - дейт. Аттын сыры ээсине маалым, кыздын сыры төркүнгө маалым. Мисалы, ойно, ойнодук, ойногула деген сөз формаларынын баарында тең, кыймыл-аракеттик маани жалпы категориялык маани сакталып турат, жеке грамматикалык маанилер башка-башка болуп өзгөрүп кетти: ойно 2-жак, жекелик сан, келер чакта буюруу маанилери , ойнодук 1-жак, көптүк сан, өткөн чакта жайынча айтылган маанилери , ойногула 2-жак, көптүк сан, келер чакта буюруу маанилери. Чечен - сөздүн эбин табат, дайым кептин кемин табат. С очень большой осторожностью и не претендуя на абсодютную точность я бы предложил такой список кто - ким, что - эмне, какой - кайсы, как - кандай, когда - качан, где - кайда, куда - кайда, откуда - кайдан, зачем, почему - эмне үчүн, сколько - канча. Кыскартууларда, айрыкча муун же сөздүн тыбыштык башка бөлүктөрүнөн кыскартууларда грамматикалык бирдиктүү эреже иштелип чыга элек. Ар бир жактын мүчөсү башка жак мүчөлөрдөн айырмаланган жекече грамматикалык маанилерге ээ.

Next

Тарбиялык иштер.

уй було жонундо макал лакаптар

Ал эми терс маани мүчөсү үндүү тыбыш менен аяктайт. Мягкие и твердые гласные Более точно называть эти гласными задними и передними, потому что они образуются, соответственно, в задней или предней части рта. Конок айтып келбейт, өлүм сурап келбейт. Башы тоголоктун бардыгы адам боло бербейт. Бир күнү Апендинин уулу «наным кудукка түшүп кетти», - деп ыйлап келет. Жакшы кыз - эрден чыкпайт, Эрден чыкса - элден чыкпайт. Кээде көрүүчүнү ыйлаткан драматургду макташат, андай талант пиязда да бар.

Next

Она Тилим Жону Дилим Реферат

уй було жонундо макал лакаптар

Жакшы абысыныңа баргыча, Жаман сандыгыңды аңтар. Теперь, для порядка, немного правил: 1. Күлүктөн күлүк өтөт, күйүкпөгөнү марага жетет. Тизелеп жашаганча, тик туруп өлгөн жакшы. В этом разделе нашего сайта вы сможете скачать антивирус для андроид бесплатно. Күчөтмө даража Заттардын сын-сыпатын күчөтүп, өтө жогору же өтө төмөн экендигин көрсөтөт да, төмөнкү жолдор менен жасалат.

Next