Кун уз жинсий алока хакида. Лаззатланиш санъати.

Кун уз жинсий алока хакида Rating: 8,8/10 953 reviews

Эр Ва Хотин Жинсий Алокаси

Кун уз жинсий алока хакида

Масалан, бир киши бир аёлга уйланишни хо. Бир киши бир мажлисда бирданига уч тало? Демак, у тугунни ечиш ихтиёри эркак кишида, яъни тало. Аёллар шуни эсларидан чикармасликлари керакки, эркак ечинаётган аёлни ечиттиши вактида хаддан ташкари яхши куради бундан ташкари, аёлни эркак олдида ечиниб кадди-коматини куз-куз килиши унда шахвоний хиссиётини бир неча марта кутаради. Бундай ритмик қисқариш, тиббиёт тили билан айтганда, тос пульсацияси дейилади. Кунинча аёлдар, эркак билан кушилишидан олдйн, тезлан ечиниб, курпа тагига киришга, чирокни учиришга харакат киладилар. Юқоридаги босқичлар турли объектив ва субъектив сабабларга кўра турли аёлларда турлича бўлиши ва бир аёлнинг ўзида ҳам ҳар галги жинсий алоқада бирмунча фарқ қилиши мумкин.

Next

Аёллар Лаззатланиши Кайси Нукталарда Булади ??? (+18 ёшдан паси укимасин)

Кун уз жинсий алока хакида

Барчаси жойга нисбат бериб айтилган тало. Бу сухбат кулогимга чалиниши билан узимни панага олиб, уни охиригача эшитишга муяссар булдим. Купчиликни тез-тез жинсий алока килиш согликка зарар эмасми, деган савол кизиктиради. Jinsiy aloqa haqidagi ko'plab kitoblarda uni takomillashtirish yo'llari ko' rsatilgan. Аслида эр-хотин бир-бирининг жинсий аъзосига назар солиши ва уни ушлаши жоиз. Эр ва хотин жинсий алокаси Узбекские фильмы на русском языке и на узбекском так же шедевры: Таджикские фильмы. Хулоса килиб айтганда, хафтасига неча марта жин сий алокада булишни эр-хотин уз хохишлари, имкони ятлари, колаверса шароитларидан келиб чикиб хал ки ладилар.

Next

Эр Ва Хотин Жинсий Алока Усуллари Хакида

Кун уз жинсий алока хакида

Жинсий лаззатланишнинг йуклиги, унинг маданияти, санъати билан нотанишлик купчилик ёшларнинг ажралиб кетишига сабаб булади. Эркак аёлда энт кучли шахвонтгй нукталар клитор, кичик жинсий лаблар, огиз бушлиги, кинга киришдаги шиллик каватлар эканлигини казарда тутиб, жинсий алока бошида олати билан шу ерларни нозик китиклаб уйнаши лозим. Бир хил аёлларда факат клиторга эмас, балки жинсий аъзоларнинг хаммасига таъсир килишдан кузгалиш содир булади, бу вактда кинга киритилган олат иссиклиги оргазм холатига олиб келади, иккала жинсда хам бир вакгда коникишни юзага келтиради. Кизлар 18 ёшгача узларини гунохсиз хисоблайаилар, секс масаласида совукконлик курсатсалар. Оргазмнинг охирги боскичи кайтиш боскичи булиб, бунда нафас олиш бир маромга тушади, тери ранти уз холига кайтади, хоргинлик хисси пайдо булади. Агар ишончли, диёнатли врач тавсиясига к.

Next

Мухаммад Содик Жинсий Алока Хакида

Кун уз жинсий алока хакида

Ёшликда жинсий алока купрок, ёш утгангандан кейин эса кам рок амалга оширилади. Ёш жувон уялиб ва бир оз кизариб: «Кайдан, мен бу нарсаларнииг мазмунига еттанимча йук, купинча бу нарсадан куркаман хам, хеч нимани сезмайман, у кишим тез ухлаб коладилар» — деб жавоб берди. Шунинг учун биз мусулмонлар диндан бехабар инсонларга тушунтириш ишлари олиб бориб, турмуш а. Аллома шомий бир савол- жавобни на. Аёл оргазм вактида албатта кузини юмиб олади.

Next

Аёллар Лаззатланиши Кайси Нукталарда Булади ??? (+18 ёшдан паси укимасин)

Кун уз жинсий алока хакида

Бу холат аёлда эркакка нисбатан хакконий норозилик тугцириши мумкин. У вактларда хар бир эркак хаёти да вомида факат маълум микдордагина алока кила олади, агар у тез-тез алока килиб турса, кучи кетиб колиб, кейинчалик жинсий заифлик юз беради, деб хисобла нарди. Бу борада, яъни аёлларга тало. Бир вактлар бу саволга катъий килиб зарар деб жа воб беришарди. Жинсий алокада булмаган булсангиз уларни талок Нисо сурасида эр - хотин уртасидаги алокалар, уларнинг сураларида эр ва хотин уртасидаги. Оргазмда эркак ва аёлда рухий ва жисмоний коникиш холати юзага келади. Оргазм вактида аёл юзи ва бошка ерларининг кизариши, кукрак безларида таранглик, кукрак учининг бироз шишиши аломатлари пайдо булиб, орглзм тугагач, тезда уз аслита кайтади.

Next

Мухаммад Содик Жинсий Алока Хакида

Кун уз жинсий алока хакида

Иккинчиси, эр аёлига боин тало. Рус аёлларини ярми узини совук, яъни фригид деб хисоблайди, ёки хеч качон севги лаззатини тотиб курмаган булади, ярми эса бунинг тсскарисидир. Агар эркак жинсий алокагй шошилса катта хато килади. Хуш, шахватнинг тез отилиши кандай сабабларга кура булади? Жинсий алокага тайёргарлик ва жинсий алока содир булаётган вактда аёл ва эркак аъзоларида боскичма-боскич куйидвги узгаришлар содир булади. Хар холда купчиликда учрайдиган ва биз шартли равишда нормал деб кабул килишимиз, мумкин булган жинсий алокалар сони борми? Дунё аёллари деган аёли кириб кетса.

Next

Мухаммад Содик Жинсий Алока Хакида

Кун уз жинсий алока хакида

Шу сабабли, кўпгина сексопатологлар ибораси билан айтганда, фригид аёллар сонини сунъий равишда оширадиганлар жинсий саводсиз, ўта худбин эркаклардир. Бу хол аёллар эякуляиияси борлигидаи далолат боради. Купчилик аёллар уз эркагининг юмшок табиатли ва эътиборли булишини хохлашса, бошка айрим аёллар унинг купол ёки кескин харакатларини. Замонавий тиббиёт бу масалага узгача ёндошади. Бундай вактда клитор бошини эркак ёки аёлнинг узи кушимча кигиклаши лозим булади. Эр- хотин бир- биридан ажрашиш ма.

Next

Эр Ва Хотин Жинсий Алока Усуллари Хакида

Кун уз жинсий алока хакида

Марказий асаб системасининг толикиши стресс холати, кам ухлаш, ишхонада ёки оилада нотинчлик булса ва х. Кайф берувчи нарсаларни муолажа учун истеъмол. Аёлларнинг бу килиглари нотугри, чунки эрингиз бари бир эртами кечми баданингизни куради. Аёлларда уч хил оргазм фаркданади; уларлан биринчи боскич бир зумда юзага келиб, аёл гус уз ссзгисини йукотгандек булали ва бу даврда суюклик кетганлек хис килади. Бу холатда эркак аёлда жинсий уйгониш доим оркада колишини эсдан чикармаслити керак. Оргазмнинг охирги учинчи боскичида мушаклар кискариши содир булади Бу хол пульсация белгиси билан намоён булали. Шу боис аёл ўз жуфти ҳалолининг оғушида бўлганида энг лаззатли ҳис- туйғулардан маҳрум бўлади.

Next