Газалхои саъди шерози. Адабиёти точикон

Газалхои саъди шерози Rating: 9,6/10 1594 reviews

Гулистони Саъдии Шерози

газалхои саъди шерози

Чунон ки даст ба даст омадаст мулк ба мо, Ба дастҳои дигар ҳамчунин бихоҳад рафт. Чун лашкар аз ҳар ду тараф рӯй дар ҳам оварданд, аввал касе, ки ба майдон даромад, ин писар буд ва гуфт: «Он на маи бошам, ки рӯзи ҷанг бинӣ пушти маи, Он манам, к-андар миёни хоку хун бинӣ саре! Ризқ агар чанд бегумон бирасад, Шарти ақл аст ҷустан аз дарҳо. Ӯро дар гулгашти Мусаллои Шероз ба хок месупоранд ва ормгоҳаш акнун зиёратгоҳи хоссу омм аст. Ҳаволат бо Худо кардему рафтем. Обид аз ҷой барҷаст ва дар канораш гирифту талаттуф 2 кард ва сано гуфт.

Next

БУСТОН. Саъди Шерози Free Download

газалхои саъди шерози

Малик гуфт: — Муҷиби гирд омадани сипоҳу раият чй бошад? » Ҳоким аз гуфтани ӯ биранҷид ва рӯй аз насиҳати ӯ дар ҳам кашиду бар ӯ илтифот накард. Зиндаст номи фаррухи 2 Нӯшервон ба хайр,Гарчи басе гузашт, ки Нӯшервон намонд. Боре ба маҷлиси ӯ дар китоби «Шоҳнома» мехонданд дар заволи мамлакати Заҳҳок ва аҳди Фаридун. Куҷо худ шукри ин неъмат гузорам, Ки зӯри мардумозорӣ надорам! Шабҳои дароз дар он пойи дарахт бар ҳақ бинолидам, то маро ин фарзанд бахшидааст. Басе барнаомад, ки 2 банӣ ами 3 султон ба мунозиат 4 хестанд ва ба муқовимат лашкар оростанд ва мулки падар хостанд 5.

Next

ГУЛИСТОНИ САЪДИИ ШЕРОЗИ

газалхои саъди шерози

Маслиҳат он бинам, ки мар ӯро хуфта бимонем ва биронем 8 ». » Чӣ хуш гуфт золе ба фарзанди хеш, Чу дидаш палангафкану пилтан: «Гар аз аҳди хурдӣ-т ёд омадӣ, Ки бечора будӣ дар оғӯши ман. Шурта 1 ҳама вақте набувад лоиқи киштӣ. » Гуфт: «Он чунон ки ту гуфтӣ, тоифае ҳасад бурданд ва ба хиёнатам мансуб карданд ва малик… дар кашфи ҳақиқати он истиқсо 3 нафармуд ва ёрони қадиму дӯстони ҳамим 4 аз калимаи ҳақ хомӯш шуданд ва сӯҳбати 5 дерин фаромӯш карданд. Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуфро 3 хабар карданд, бихондашу гуфт: «Дуои хайре бар маи бикун! Ба даст оҳани тафта 2 кардан хамир, Беҳ аз даст бар сина пеши амир. Хилъату неъмат дод ва мӯътамаде бо вай фиристод, то ба шаҳри хеш омад.

Next

Адабиёти точикон

газалхои саъди шерози

Гуфт: «Намозро ҳам қазо кун, ки чизе накардӣ, ки ба кор ояд! » Ба нутқ одамӣ беҳтар аст аз давоб 7, Давоб аз ту беҳ, гар нагӯйӣ савоб. Ин шоҳасар аз тарафи ховаршиносон ва муҳаққиқони вата ниву хориҷӣ яке аз бузургтарин асари давру замен эътироф шудааст ва ба забонҳои гуногуни дунё тарҷума гардидааст. » Ва аз он ҷо, ки саломати ҳоли дарвешон аст. » Ғолиб 1 ишорат ба ман карданд. Унфувони шабоб — ибтидои тарутозагии ҷавонӣ2. Бо худ гуфтам: Ваҳ, ки гар мурда бозгардидӣ, Ба миёни қабилаву пайванд: Радди мерос сахттар будӣ Ворисонро зи марги хешованд. Гуфтем,ки мову дил яке пир шавем, Мо пир шудему дил чавон аст хануз.

Next

Саъдии Шерози (1184

газалхои саъди шерози

Подшоҳе, ки тарҳи зулм афканд, Пойдевори мулки хеш биканд. Ва мутавозй бар ни хисоли номубораки шоҳони бедодгар, золим, носипос, бераҳму шафқатро сахт ба зери тозиёнап танқпд мегирад ва бо овардани хикоёти пандомӯз кирдори ношоистаи чунин шоҳонро маҳкум менамояд. Чандон, ки миқвади 1 киштӣ ба соид барпечид ва болои сутун рафт, маллоҳ зимом аз кафаш даргусалонид ва киштӣ биронд, бечора мутаҳайир бимонд, рӯзе ду балову меҳнат кашид ва сахтӣ дид, сеюм рӯз хобаш гиребон гирифт ва ба об андохт. Падар гуфт: «Эй писар, нaгуфтамат ҳангоми рафтан, ки тиҳидастонро дасти далерӣ баста асту сарпанҷаи шерӣ шикаста. Вақти зарурат чу намонад гурез,Даст бигирад сари шамшери тез. Порсоро бас ин қадар зиндон, Ки бувад ҳамтавилаи риндон.

Next

БУСТОН. Саъди Шерози Free Download

газалхои саъди шерози

Шунидам, ки ба дарёи Мағриб-андар роҳи Миср баргирифта буд ва хаёли фиръавнӣ дар сар… Боде мухолифи киштӣ баромад. Кашида интизорият, нишинам ман шабони тор, Вале дигар намеои - бари он ёри дилчуи. Хӯйи бад дар табиате, ки нишаст, Наравад то ба вақти марг аз даст. Гуфт: «Дареғ калимаи ҳикмат бошад бо эшон гуфтан» 4. Аз он таърих тарки сӯҳбат гуфтему тариқи узлат гирифтем. Боре падараш гуфт: «Эй писар, ту низ он чӣ донӣ, бигӯй! Болои сараш зи ҳушмандӣ Метофт ситораи баландӣ. Чун пеши падар омад, замини хидмат бибӯсиду гуфт: «Эй, ки шахси манат ҳақир намуд,То дуруштӣ ҳунар нaпиндорӣ.

Next

Саъдии Шерозӣ. Гулистон

газалхои саъди шерози

Ин бигуфту бар сипоҳи душман зад ва тане чанд мардони корӣ бияндохт. Пирамарде заиф аз паси корвон ҳамомад, гуфт: «Чӣ хусбӣ, ки на ҷойи хуфтан аст! Дар бузургиву доругири амал, 3-ошноён фарoғате 6 доранд. Народ обидев, вырвешь корень свой. Накуӣ бо бадон кардан чунон аст,Ки бад кардан ба ҷойи некмардон. Бандаи ҳалқабагӯш, ар нанавозӣ, биравад, Лутф кун, лутф, ки бегона шавад ҳалқа ба гӯш! Вай ба мадрасаи калонтарини Ба? » Гуфт: «Подшоҳро карам бояд, то бар ӯ гирд оянд ва раҳмат, то дар паноҳи давлаташ эмин нишинанд ва туро ин ҳар ду нест.

Next

Саъдии Шерози (1184

газалхои саъди шерози

Чун ҳоҷаташ баромад ва ташвиши хотираш бирафт, вафои назраш ба вуҷуди шарт лозим омад. Роят аз гарди роҳу ранҷи рикоб, Гуфт бо парда аз тариқи итоб: «Ману ту хар ду хоҷатошонем. Туро ман бар худо меспорам имшаб. » Падар гуфт: «Эй писар, ба муҷарради хаёли ботил нашояд рӯй аз тарбияти носеҳон бигардонидан ва уламоро ба залолат 1 мансуб кардан ва дар талаби олими маъсум 2 аз фавоиди илм маҳрум мондан, ҳамчун нобиное, ки шабе дар ваҳал 3 афтода буд ва мегуфт: «Мусулмонон. Пас ба гӯшаи саҳрое ба ҳоҷате берун рафта будам, хоркашеро дидам: пуштае фароҳам оварда.

Next