Гулистони саъди аз чанд боб иборат аст. Ҳаким Саноии Ғазнавӣ — Википедия

Гулистони саъди аз чанд боб иборат аст Rating: 6,9/10 808 reviews

Чор дарвеш

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Мамадсаид Убайдуллоев Мумкин дар айни хол дигар кас шуда бошанд 18. Дар вақти сўҳбат шунаванда набояд, ки сухани касро буррад. Дар навишти калимаи сифатӣ имлои кадоме дуруст аст? Донӣ чӣ гуфт маро он булбули саҳарӣ, Ту худ чӣ одамие, к-аз ишқ бехабарӣ! Ранги сафед рамзи осоиштагиву сулх, имрузу ояндаи дурахшони мост. Агар «Чор дарвеш» асари Хисрави Деҳлавӣ мебуд, лозим меомад, ки ӯ дар таълифи худ аз шеъри шоироне, ки ҳатто баъд аз чорсад соли вафоти худаш зиндагӣ кардаанд, фоида бурда бошад. Кадом сол қонуни ҶТ «Дар бораи мудофиаи гражданӣ» қабул кард шудааст? Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сар- чапшаи ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон чи хел тафсир мешавад? Мазмун ва мундаричаи «Маснавии Маънави»-и Ч. Ин асар бузургтарин шоҳкории Саноӣ буда, дар соли 525 ҳиҷрӣ 1120 навишта шудааст. Мақомоти намояндагӣ ва қонунгузор буда, дар Тоҷикистон — Маҷлиси Олӣ ном дорад.

Next

Саъдии Шерозӣ. Гулистон

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Монї њамагї чанд китоб навиштааст, ки онњо ба забони суриёнї буд? Бо машварату маслиҳат дўстонро аз айбу нуқсон эмин гардондан фарз аст. Пиряхи Федченко дар кадом кӯҳ ҷойгир аст? Бар саломати ҳолаш шодмонӣ кард ва аз ҳар даре сухан гуфтанд то малик ба анҷоми сухан гуфт: «Ман ин ду тоифаро дар ҷаҳон дӯст медорам: «Яке уламо ва дигар зуҳҳодро 2». Ў ҳатто мегўяд: Онро, ки ақлу ҳиммату тадбиру рой нест, Хуш гуфт пардадор, ки кас дар сарой нест. Ҳарчанд ба чоп тайёркунанда ба нияти осон ва замонӣ кардани забони ин асар дар баъзе ҷоҳо ҷумлаҳоро мувофиқи хоҳиши худ ва бо забони худ таҳрир карда бошад ҳам, ҳанӯз бисёр ҷумлаҳои аслии китоб, ки ба тарзи шеъри мансур тартиб дода шудааст, дар ҳолати худ боқист. Матоъњои пахтагин ва абрешимии Хуросон дар тамоми дун ё ном бароварда буд, калонтарин марказњои истењсоли чунин молњо куљо буд? Ҳикоятҳои «Муштзан ва сафари ў» ва «Ҷидоли Саъдӣ бо муддаӣ дар баёни тавонгарӣ ва дарвешӣ» ҳар кадоме аз 9-10 саҳифа иборатанд. Холо дар кишвархои пешрафта барои сахифаи рузнома ё вакти эфир хабарнигорон талош намекунанд, онхо танхо кушиш мекунанд, ки хонанда ё тамошобини хешро бо маводи нав ва ачиб конеъ гардонанд.

Next

Рисолаи

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Бигузор нашр гардидани ин китоб оғози он кори бузурге шавад, ки дар натиҷаи он беҳтарин осори насрии классикии тоҷик ҳартарафа санҷида шуда, таҳлил гардида ба чоп расанд. Сюжети он аз ишқу муҳаббати қаҳрамонон ва падидаҳои ҳаёти реалӣ муназзам гардидааст. Писаре соҳибфаросат дошт, гуфт: «Эй падар, боре ба маҷлиси султон-дар таом нахӯрдӣ? Давлате, ки волоияти қонун, кафолати давлатии ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, тақсимоти ҳокимият вуҷуд дорад. Сифату натичаи халли мушкилоти молиявй, пеш аз хама ба дарачаи асосмандии илмии тадбиру чорабинихои андешидашудае. Он ҳикоят назарияҳои Саъдиро доир ба сиёсат, тарзи давлатдорӣ, ҷангу сулҳ, мавқеи инсон дар ҷамъият, боигарӣ, дарвешӣ ва ғайра ифода менамояд. Бас ҷон ба лаб омад, ки бар ӯ кас нагирист. Ин дар натиҷаи ҳамкорию зиддияти қувваҳои сиесӣ, фаъолияти тамоми муассисаҳои сиесӣ ба вучуд меояд.

Next

Мероси Адабӣ — Саъдии Шерозӣ — МИСОЛ

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Рўзгоре таълим кардаш ва муассир набуд1. Ин аҳвол ҳам айнан ҳамон ҳолатест, ки колонизаторҳои европагӣ дар колонияҳои шарқии худ хусусан дар Ҳиндустон ба вуҷуд овардаанд. Пойтахти давлати Тоњириён кадом шањр буд? Ҳaмeгуpexтaм аз мардумон ба кӯҳу ба дашт, Ки аз худой набудам ба дигарӣ пардохт 7. Подшоҳе, к-ӯ раво дорад ситам бар зердаст, Дӯстдораш рӯзи сахтӣ душмани зӯровар аст. Баҳори соли имсол аз замони таълифии ин асар 750 сол гузашт.

Next

Чор дарвеш

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Данные счетчики будут заменены за счет «Барки точик», а не завода-изготовителя. Ҳама шаб наёрамид 3 аз суханҳои парешон гуфтан, ки «Фалон анборам ба Туркистон аст ва фалон бизоат ба Ҳиндустон ва ин қаболаи 4 фалон замин аст ва фалон чизеро фалов замин 5 ». Сипас шоир барои тақвияти фикри худ роҷеъ ба мавзўъ ҳикояту тамсилҳое меорад, ки натиҷаи таҷрибаҳо, мушоҳидаҳо, мутолиаҳо ва хулосабарориҳои шоир мебошанд. Дар пеши марг ҳамаи онҳо баробаранд. Чавоб: Ба кормандони макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон бо назардошти талаботи зерин мувофики вазифаашон, рутбахои дарачавии дилхох дода мешавад. Корпуси ыонунбарор интихоб мешуд, аммо интихобот на ин, ки байни раыибони. Муњимтарин ёдгории давраи Темуриён, ин? Одамони замони палеолити миёнаро чї меномиданд? Таъминоти эвакуатсия ва ҷобаҷокуни кадом аст? Писар гуфт: «Эй падар, фавоиди сафар бисёр аст аз нузҳати l хотир ва ҷарри манофеъ 2 ва дидани аҷоибу шунидани ғароиб ва тафарруҷи 3 булдону 4 муҳовирати ҳуллон 5 ва таҳсили ҷоҳу 6 адаб ва мазиди 7 молу муктасаб 8 ва маърифати ёрону таҷрибати рӯзгoрон, чунон ки соликони тариқат гуфтаанд: То ба дӯкону хона дар гаравӣ, Ҳаргиз, эй хом, одамӣ нашавӣ! Лутфулло Бузургзода Забоншинос, шевашинос, фолклоршинос ва адабиётшиноси номии точик Лутфулло Бузургзода соли 1909 дар дехаи Навгилеми Исфара дар хонаводаи марди фархангй ба дунё омадааст.

Next

30

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Подшоҳ гуфт, ки: — Фардо дар соати аввали рӯз ба боргоҳ баромада, бо хосон сӯҳбат хоҳам дошт. Номгуи мавзухои кори курси: 1. Пурсид: «Аз куҷоӣ ва бад-ин ҷойгаҳ чун афтодӣ? Чу оҳанги барбат 2 бувад мустақим 3, Кай аз дасти мутриб хӯрад гӯшмол! Муҳимтарин ва намоёнтарин асарҳо дар ин услуб дар санскрит иборат аз «Панчатантра» «Панҷ китоб», ки дар адабиёти Эрон кор карда шудаи он «Калила ва Димна» ном дорад. Акнун дар ин ҷо дар хотири ҳар кас мегузарад. Барои ба таври бояду шояд омухтани проблемаи насри ахлокді-бадеии форсу точик моро лозим аст, ки пеш аз хама симохои барчастаеро, ки дар бунёд ва инкишофи насри ахлокй-бадеии форсу точик сахми арзандае гузоштаанд, муайян намоем ва аз ин чост, ки максад ва вазифаи асосии рисолаи мо муайян намудани мак,оми Х усайн Воиз ва сахми арзандаи у дар эчод ва инкишофи насри ахлокй-бадей мебошад.

Next

тестҳо аз фанни забони тоҷикӣ

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Инчунин Шумо метавонед: ки аз почтаи. «Лайлӣ ва Маҷнун» достони романтикии Ҷомӣ аст, ки дар зимни он қиссаи ишқи пурмоҷарои ҷавонмарди араб — Қайс аз қабилаи бодиянишини Бани Омир ва Лайлӣ ном духтаре аз қабилаи дигари кӯҷиёии араб нухуфтааст. Аз ҷиҳати ҳаҷм ҳикоятҳои «Гулистон» гуногунанд. Бо шаҳрвандон дар конститутсия ҳуқуқу озодиҳои демократӣ дода мешавад. Ҳоло пайки 1 аҷал, яъне мӯйи сафед қадам ба мулки танат гузошта ва ба ту пайғоми маргро аз рӯйи хатти ғубор мехонад.

Next

Точикистон Бо Забони Точики Бесплатно Рефераты

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Ақидаҳои сиёсй ва иҷтимоии нависанда дар «Гулистон» низ аз ҳамин мавқеъ баён шудаанд. Ман ошиқаму ошиқ хохам буд ҳамеша, Бо ишқи худ созам, ошиқ шуморо эй азизон. Ҷаҳонсўзро кушта беҳтар чароғ, Яке беҳ дар оташ, ки халқе ба доғ. Сад ҳазорон хайти яктавро набошад қуввате, Чун ба ҳам бартофтӣ, Исфандиёраш нагсалад. Мудофиаи зидди ҳавоии маҳал дар кадом давлат ташкил шудааст? » Гуфтам: Он шунидастӣ, ки дар саҳрои Ғӯp, Борсолоре 3 бияфтод аз сутур 4. Дар Кобуснома Кайковус пеш аз хама ба некиву накукори диккат медихад ва инро аз фазилатхои асосии инсон дониста, дар хар маврид талкин мекунад: «Аммо неки аз сазовори неки дарег мадор ва некиомуз бош… Ва бар неки кардан пушаймон мабош…» Дар бобхои гуногуни Кобуснома муаллиф чохили, фиреб, худписанди, бадгуи, кинаву бахили, риёю ситам барин хислатхои зиштро махкам намуда, дустию некукори, ростиву чавонмарди, саховатманди, фурутани, беозори ва дигар фазилатхои хамидаи инсониро ситоиш ва талкин мекунад.

Next

Манбаъ?о доир ба Осиёи Миёна дар аср?ои 1Х

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Рузи дигар марде биёмад ва гуфт:-Ман он кас. Саъдӣ ҳусни ахлоқро дар одоби нек, кирдори шоиста, рафтори писандида ва иффату покдоманӣ мебинад. Падарро гуфтам: «Аз инон яке сар барнамедорад, ки дугонае 7 бигузорад, чунон хоби ғафлат бурдаанд. Шӯҳрати ин асар то ҷоест, ки баъзе таъбиру ҷумлаҳои он ҳамчун зарбулмасалу мақол аз забони мардуми одӣ садо медиҳанд. Гуфт: «Эй бародар, ҳарам 7 дар пеш асту ҳаромӣ дар пас, агар рафтӣ, бурдӣ в-aгap хуфтӣ, мурдӣ! Раисони вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳрҳоро таъин ва озод мекунад. B-он дигар пухта ҳамчунин ҳавасе, В-ин иморат ба сар набурд касе. Мачлиси Олӣ — парламенти ҶТ, мақомоти олии қонунгузор ва намояндагии халқ мебошад.

Next

Точикистон Бо Забони Точики Бесплатно Рефераты

гулистони саъди аз чанд боб иборат аст

Соҳибдиле шуниду гуфт: «Агар нимноне бихӯрдию бихуфтӣ, бисёр аз ин фозилтар будӣ». Пешрафти илмй-техникиро, ки дар тамоми ч,ахон ба сифати омили мухимтарини таракиёти иктисодиёт мешиносанд, аксари муаллифони адабиёти иктисодй бо мафхуми чараёни навоварихо пайваст медонаид. Дар замони хозира халк баёнгари сохибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи хокимият баромад карда. Раиси ҳокимияти иҷроия Ҳукумат дар Точикистон президент — Раиси Ҷумҳур аст моддаи 64 конститутсия 21. Корхои обёрц дар дигар вилоятхои мамлакат, аз чумла навохии.

Next