Китобхои бадеи бо забони точики. Афсонахои Халки Точик

Китобхои бадеи бо забони точики Rating: 8,6/10 688 reviews

Китобҳои дарсӣ барои синфи 5

китобхои бадеи бо забони точики

Афсонахои Халки Точик Бо Забони Точики Афсонахои халки точик - Таджикские народные сказки - Tajik folk talesAuthor: Folk talesPublication date: 2004Number of pages: 50For General. Услуби бадеӣ бо услубҳои дигари нутқ баробарҳуқуқ буда, соҳаи истифодаи худро дорост. Маќсади асосї аз навиштани мавод — шинос намудан бо истифодаи нанотехнология дар соњањои гуногун ва додани маълумот оиди ањамият ва зарари он барои инсоният мебошад. Ин талаб бештар аз ҳама ба рўзнома, ки аз муҳимтарин шохаҳои услуби публитистӣ аст, дахл дорад. Афсонахои халки точик - Таджикские народные сказки - Tajik folk tales. Ин бор дар бораи барномаи офисии microsoft office менависам.

Next

Забони Давлати Реферат Точики

китобхои бадеи бо забони точики

Ин хусусият дар очерк, фелетон, мусоҳиба равшан зоҳир мегардад. Асалому аллейкум ваРахматулохи ва барокатух. Хусусияти тарғиботии услуби публитсистӣ, аз ҷумла рўзнома тақозо дорад, ки дар он воситаҳои муассири сухан - маҷоз, тавсиф, ташбеҳ, ташхис ва ғайра фаровон истифода шаванд. Такмили таљрибаи афсарон минбаъд низ идома меёбад. Системаи андози чумхурии точикистон реферат бо забони точики 1 0. Функсия дар лугати точикию русй бо маънои ичро кардани вазифахо омадааст. Сотворение связано с внешне воспринимаемым, видимым и ощущаемым измерением бытия, а нравственность — это духовное измерение, суть, содержание.

Next

Афсонахои Халки Точик

китобхои бадеи бо забони точики

Гарчанде ки дар услуби бадеӣ ду ҷиҳати муҳими забон-ҷиҳати иртиботӣ коммуникативӣ ва эстетикӣ якҷоя амал намоянд ҳам, вале ҷабҳаи эстетикӣ доимо ҷабҳаи асосӣ буда, бар ҷиҳати иртиботӣ имтиёз дорад. Ман устодро фаришта яъне шахси бегунох гуфтани нестам,зеро у хам хатогихо дорад, вале чаро Шумо дар чанги Точикистон танхо уро гунахгор мехисобед? Пока здоровался с ним, тот пару раз обделался под себя. И для человека, осознавшего эту благородную цель и объединившего сотворение халк с нравственностью хулюком , облегчается совершение благих дел и деяний. Накша: Бозори истеъмоли ва модели рафтори харидорон Тарзи хаёт ва психологияи шахс ба рафтори харидор чи гуна таъсир мекунад Санчишхои эхтимоли ва максади гузаронидани онхо Хусусиятхои карор оиди хариди моли нав Таъсири тавсифоти моли нав ба карори истеъмолгар Бозори истеъмолй ва модели рафтори харидорон Бозори истеъмолй — ин шахсони алохдда ва хочагии хонагй, ки молхо ва хизматхоро барои истифодаи шахсй мехаранд ё ки дастрас менамоянд. Ҷавобга рии ҳуқуқӣ барои вайрон намудани қонунгузории андоз ин таҳти маҷбурияти давлати иҷро намудани ўҳдадориҳои андозбанди аз ҷониби ҳуқуқвайронкунанда.

Next

Забони Давлати Реферат Точики

китобхои бадеи бо забони точики

Кадом пешоянди порсии миёна минбаъд идома наёфт? Хамаруза вакте ки рузномаву мачаллахои дохилиро варак мезанам, кариб ки дар хамаи онхо номи Турачонзодахо чой дорад. Нокобилони дахр ба максад намерасанд. Бубахшед, аммо ҳоли ҳозир ягон намуди китобҳоро надорем. Ман рузи точикхоро дар Руссия мебинам дилам месузад ва ашки чашмонам мерезад. Окибат духтар назди дорусозе ки дусти самимии падараш буд рафт ва аз у талаби захр кард ки ба у бидихад то битавонад. Его именем назван один из районов. Хонадони Турачонзодахо низ аз зумраи он хонадоне аст, ки дар Точикистони азиз мо мавриди эхтиром мусулмонони ин кишвар ва тахкиру тамасхури душманони ислом аст.

Next

Univer.tj. Реферат бо забони тоҷикӣ

китобхои бадеи бо забони точики

Бурдани корхои фахмонидахи байни ахоли оид ба паст кардани хавфи беморихо дар холи тагирёбии иклим. Аз таърихи ташкилёбии Империяи дуюм дар Франсия 1852-1870 1. Таърихи кањрамонию шуљоат, далерию матонати падарону бобоёни мо бар њар як хизматчии њарбї дарси ибрат аст ва ташаккули хусусияти миллї доштани артиш, муносибати халќ ба хизмати њарбї ва эњтироми мардуми Тољикистон ба зањмати њарбиён таъсири нек мерасонад. Одатан иштирокдорони к,абули карор дар доираи ташкилот вазифахои мухталифро ичро мекунанд ва ба карори харид бо меъёрх,ои гуногун назар меафкананд. Барои фанни таърих щояи таьаммулпазирц комилан нав нест.

Next

Забони Давлати Реферат Точики

китобхои бадеи бо забони точики

Артиши чавони Точикистон, хусусан дар солхои душвори фочеабори чанги шахрванди якчо бо макомоти хифзи хукук ва дигар сохторхои низомии кишвар дар хифзи. Услуби бадеӣ асарҳои мансур ва манзумро дар бар мегирад. Захирахои фаровони табии тараккиёти сохахои гуногуни хочагии халк, аз чумла пахтакори. Келажаги буюк Ўзбекистонни барпо этишда фаол катнашаётган хар бир фукаро уз мамлакати, халки миллатининг ажралмас булаги эканини англаши — миллий маънавият ва онгнинг. A аз 7- 12 ҳазор B аз 5-10 ҳазор C аз 12-15 ҳазор. Бисёрињо мехоњан фањманд, нанотехнология чист? В 1967 году партия раскололась на две части Халк и Парчам знамя. Орган надпарла-ментского типа существует в Туркменистане Халк Маслахаты , в Индонезии в последней стране он собирается раз в пять лет или в условиях чрезвычайных событий, главным образом для принятия программы развития, выборов президента и вице-президента , в Афганистане джирга.

Next

Афсонахои Халки Точик

китобхои бадеи бо забони точики

Забони адабиёти бадеӣ ва ҷумла муҳимтарин омилҳои тағйир ва такмили меъёрҳои адабист. Запросы Просмотры% Место другие не определен 146 34. Рефератхо бо забони точики аз фанни экология рефератхо бо забони. От ислама до нашествия монголов —Тегеран: Амири Кабир, 2536. Фоида бурдан аз сермаъногии калимаҳо, захираҳои калимасозӣ, корбурда, калимаҳои нав ва муассир. Инчунин ба ин суоли ман низ чавоб гуй:19-сол сипари мешавад аз истиклолияти Точикистон ва ба сари хукумат омадани Э. Забони публитсистика бояд забони сода, ҳамафаҳм ва таъсирбахш бошад.

Next

Китобҳои дарсӣ барои синфи 5

китобхои бадеи бо забони точики

Забони ин халкиятҳо ба шохаи шарқии гурўҳи забонҳои эронй тааллуқ дошта, аз забони точикии дертар ташаккулёфта фарқ мекарданд. В этом деле особо следует отметить роль С. Аввалиятхои сохахои хочагии халк, ки дорои имконияти содироти доранд, ки барои якчоякунонии бомуваффакияти чумхури бо хочагии чахони доранд дида баромада шудаанд. Агар таърихи Исломро сахфа занем, аз рузи пайдоиши ин дини мукаддас то ба имруз буданд, хастанд ва бо далел аз аходиси Расули акрам с ва ояхои Куръони мемонад, шахсоне, ки бо ин дин душмани доранд. Хамкорихои тарафайн байни хабарнигорон,экспертхо, макомотхои давлати, ташкилотхои чамъияти ва байнахалки. Аз ин рў, забони адабиёти бадеӣ сармашқ ва маҳзари нашъунамои меъёрҳои адабӣ, ҷои намунаест, ки мардум барои дуруст ва беҳтар кор бурдани воситаҳои сухан аз он ибрат мегиранд. Ноил гардидан ба њадафњои стратегї, пеш аз њама таъмини истиќлолияти энергетикї мунтазам чораљўйї карда мешавад, иљрошавии онњо барои вазъи иќтисодию иљтимоии мардум муњим аст ва амалишавии онњо бечунучаро сатњи некуањволии халќро боло мебардорад.

Next