Кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016. КОНСТИТУТСИЯИ (САРКОНУНИ) ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016 Rating: 8,9/10 1590 reviews

Видео: Семинар оиди шартномаи мехнати — Восеъ — Мавҷи

кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016

Саркамиш Назаров Собир бо маблаги 3000 доллар, барои додани замини наздихавлиги гирифт, аз тарафи муфатиши Прокурори н. Ифтитохи ин иншооти мухим, албатта боиси шодию нишоти мардуми кишвар, хусусан ронандагоне гардидааст, ки мунтазам аз агбаи душворгузари Шахристон убур мекунанд, зеро солхои тулони хангоми гузаштан аз ин агба, хусусан дар фасли зимистон бар асари боришоти пай дар пай, фаромадани тарма ва садамахои зиёди наклиёти талафёбии молу махсулот ва хатто ходисахои ба халокат расидани ронандагону мусофирон ба мушохида мерасид. Дар нахустин садахои исломи, дар солхои 705-715, ки сулолаи Умавиён бар Хилофати Араб фармон меронданд, арабхо бар Сосониён тохтанд ва онро гирифтанду мардумашро мусулмон карданд. Санади мазкур ба корманд бо гузоштани имзо дар давоми на дертар аз 3 рузи кори эълон карда мешавад. Дехахо аз чихати миқёс, шакл ва мавқеи чойгиршави, шароити табии, махсусгардонии хочаги, вазифа ва дигар аломатхо аз як дигар фарқ мекунанд. Тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти ма? Рахмон аз 9 октябри соли 1995 «Дар бораи 50 000 га замин чудо намудан барои хочагии назди хавлиги» ва 1 декабри соли 1997 иловатан чудо намудани боз 25 000 га замин ахамияти калон дошта буд. Нусха ба амнияти чт Ариза:- Салом Чаноби Оли падари хамхори миллат, ман хамчун як фарди ватандусти миллати худ мебошам, чуноне, ки Шумо дар чаласаи Шурои амният, ки рузи 17.

Next

Маориф: Имтиёзхо дар амал

кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016

Давомнокии танаффусхо байни рузхои бастхои кори Давомнокии танаффусхо байни рузхои бастхои кории корманд аз 12 соат набояд камтар бошад. Ватане, ки чун модари азиз дусташ медоранду эхтиром мекунанд. Марзи Точикистон бо Афгонистон соли 1885 таъйин шудааст ва он аз рудхои Панч ва Омударё мегузарад. Сохтмони он аз ду чониб — шимол ва чануб сар шуда дар арафаи иди Навруз марти соли 2006 ба охир расидааст. Норасоии неруи барк дар Точикистон аз моххои октябрь то май соли оянда давом мекунад. Танхо,соли 1929 Чумхурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Точикистон аз Узбакистон чудо шуд ва Чумхурии Шуравии Сотсиалистии Точикистон ном гирифт.

Next

Кодекси чинояти чумхурии точикистон PDF

кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016

Кори фосилави дистансиони Шакли махсуси раванди мехнат, ки берун аз махалли чойгиршавии корфармо бо истифода аз технологияи иттилоотию коммуникатсиони ичро карда мешавад, кори фосилави дистансиони хисобида мешавад. Чойгохи ин сарзамин хануз дуруст ошкор нашудааст. Вазъи иччтимоию иктисодии чумхури руз ба руз бад мегардид. Дар солхои 1917 — 1921 дар ин кишвар муборизаи хунин барои пойдор намудани тартиботи шуравии коммунисти шуда гузашт, ки боиси хичрати кисми ахоли аз Ватан гардид. Маркс тартиби истехсолот иборат аст,аз: Модди,гайримодди ва хизматхо. Хамкори бо сайтхое, ки дар мавзуи тагирёбии иклим фаъоланд. Дар нахустин садахои исломи, Хуросон ва Мовароуннахр гахвораи фархангу дониши исломи буданд ва бузургоне чун Ибни Сино, Имоми Аъзам, Имом ал-Бухорои, Закариёи Рози, Фороби ва нафарони дигар дар худ парвариданд.


Next

КОДЕКСИ МЕХНАТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016

Шахсе ба номзадии Президент ба? Тартиби интихоби муовинони Раиси Ма? Бинобар хамин, алхол дар хамаи сохторхои ибтидоии хизб корхои ташкили барои иштироки фаъолона дар интихобот идома дорад. Аз дигар мамлакатхои чахон точикон асосан дар Афгонистон, Эрон, Хитой ва мамлакатхои Шарки Наздик ва Шарки Миёна сокин мебошанд. Корхонахои саноатии истехсоли ва диг. Бар замми ин барои хар як номзади гайри аъзои хизби халки- демократи, харифи асоси ин такаллубкори, фиреб, дуруг ва фитнагароихои комиссияхои интихоботи ба шумор меравад. Тарзи ташкил ва фаъолияти судро? Истилои арабхо ба Осиёи Миёна дигаргунихои зиёде овард. Х окимияти давлат и Хокимияти давлати дар Чумхурии Точикистон дар асоси таксими он ба хокимияти конунгузор. Аз таърихи рўшангарии Точикистон ва Афгонистон.

Next

Ахоли ва захирахои мехнатии Чумхурии Точикистон — Мавзуҳои тоҷикӣ

кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016

Конститутсия Чумхурии Точикистон баробархукукии гражданхоиТочикистонро новобаста аз нажоду миллат, чинс, мазхаб, пайдоиши ичтимои, боигари дар хама сохахои хочаги, давлати, мадани ва чамъиятию сиёси хифз мекунад. Инкилоби мадани ба хаёти точикон мактабхои навъи шурави мактаби махви бесаводии калонсолон, кудакистон, мактаби миёнаи наврасон, мактаб-интернат, омузишгохи касби, мактаби оли муассисахои илмиву фарханги театр, китобхона, клуб, чойхонаи сурх-кироатхона, осорхона, боги истирохат, кинотеатр, варзишгох - ро ворид намуд. Тавлид, судур ва масрафи энержи аз назари чугрофиёи на персидском языке, География производства. То ин вакт мусофирон рохи миёни шимолу чануби кишвар ё худ миёни шахрхои Душанбеву Хучандро дар 10-15 соат тай мекарданд, холо бошад ин кор дар 3-4 соат анчом меёбад. Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат меди? Баъди пош хурдани Иттињоди Шуравї кишварњои навтаъсис, алалхусус давлатњои мустаќили Осиёи Марказї дар заминаи биною иншооти амнияти њарбидошта, ќуввањои мусаллањи хешро бунёд намуданд. Агар дар давоми ин мухлат ба корманд чазои нави интизоми татбик нагардад, он гох у чазои интизоми надошта хисоб меёбад.

Next

Маориф: Имтиёзхо дар амал

кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016

Дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозори проблемаи истифодаи захирахои мехнати дар чумхури яке аз проблемахои асоси ба шумор меравад. Айнизамон дар чумхури 17 шахр ва 57 шахрак мавчуд аст. Беасос рад кардан аз кабул ба кор, ки талаботи кисми 1 моддаи 7 Кодекси мазкурро вайрон мекунад, инчунин ба кор кабул накардани шахсони зерин гайриконуни хисобида мешавад: — шахсоне, ки аз тарафи корфармо ба кор даъват шудаанд; — шахсоне, ки корфармо мутобики Кодекси мазкур ва дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ухдадор аст бо онхо шартномаи мехнати бандад маъюбон ва шахсони синнашон аз хаждах хурд, ки аз хисоби квотаи мукарраргардида ба кор фиристода шудаанд, занони хомила ва заноне, ки кудакони то сесола доранд, бо сабаби хомила ва ё кудак доштани онхо. Точикистон макони бузургону сарзамини фархангдустон аст. Сахми онхо дар иктисодиёт меафзояд. Чавобгарии моддии корфармо барои зараре, ки ба молу мулки корманд расонидааст Корфармо ухдадор аст, зарари ба молу мулки корманд расонидаашро мувофики шартхои шартномаи мехнати, созишнома ва шартномахои коллективи пурра чуброн намояд. Тачрибаи хаёти сиёсии бисёр давлатхо собит месозанд, ки дар суръати ба вучуд омадани органи конунгузории ба акидаю пешниходхои хизбхои гуногун такякунанда конунхои дар хакикат амалкунандаро кабул намудан мумкин аст.

Next

Маориф: Имтиёзхо дар амал

кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016

Дар Чумхурии Точикистон хизби хоким ин хизби халки-демократи мебошад, ки раиси ин хизб Президенти кишвар хаст. Давомнокии вакти кори барои кормандони ба синни хаждах нарасида Барои кормандони ба синни хаждах нарасида давомнокии вакти кутохи кори мукаррар карда мешавад: — барои кормандони аз чордахсола то шонздахсола — на зиёда аз 24 соат дар як хафта; — барои кормандони аз шонздахсола то хаждахсола — на зиёда аз 35 соат дар як хафта; — барои таълимгирандагони муассисахои таълими, ки якчоя дар давраи соли тахсил кор ва тахсил мекунанд, аз чордахсола то шонздахсола — 2,5 соат дар як руз ва аз шонздахсола то хаждахсола — 3,5 соат дар як руз. Адибони Точикистон бо асархои эчоднамудаи хеш адабиёт ва забони точикиро ба пояи нав бароварда дар адабиёти башар хиссагузор шудаанд. Шахрвандони Чумхурии Точикистон дар асоси мукарароти Конститутсия ва Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи хизбхои сиёси» соли 1998 фаъолияти сиёсии хешро истифода карда метавонанд. Сарчашмаи воситахо барои музди мехнат Сарчашмаи воситахо барои музди мехнати кормандони ташкилотхое, ки тибки хисоби хочаги фаъолият мекунанд, як кисми даромади аз фаъолияти хочагидории онхо ба дастомада ба хисоб рафта, барои ташкилотхое, ки аз бучети давлати маблаггузори мешаванд, воситахои аз бучети дахлдор чудогардида мебошад. Предмет регулирования настоящего Закона Настоящий Закон определяет понятие и виды.

Next

Видео: Семинар оиди шартномаи мехнати — Восеъ — Мавҷи

кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016

Точикон ғайр аз Точикистон дар Ўзбекистон қариб 8 млн нафар , Қирғизистон зиёда аз 200 хаз. Дар сурати бо Конститутсия ва? Халли бахсхои мехнатии фарди Бахсхои мехнатии фарди байни корманди хонаги ва корфармо бо мувофикаи тарафхо ва ё тарики суди хал карда мешаванд. Ба дарозумрии ахоли сатхи зиндагии ахоли низ таъсири калон мерасонад. Хамаи таклифу дархостхои онхо бо пурраги ба инобат гирифта шуда, дар чарайёни ташвикоти таргиботи, хизб пешниходхои аъзоёну мардуми дехотро васеъ истифода хохад бурд. Ин кишвар ба дарёхои озод дастрас надорад. Андозсупорандагон бучаи давлатро таъмин менамоянд бинобар он ба хукуматхо лозим аст, ки хукуку амнияти андозсупорандагонро эхтиром намуда онхоро химоя ва дастгири намояд.

Next

кодекси мехнати чумхурии точикистон

кодекси мехнати чумхурии точикистон 2016

Дар солхои аввали гузариш ба муносибатхои бозоргони дар Точикистон паст шудани дарозумри мушохида карда мешуд. Онхо бо забони хозираи точики гуфтугў мекунанд. Рамзхои Президенти Чумхурии Точикистон аз Ливо ва Нишони Президенти Чумхурии Точикистон иборат мебошанд. Now with our mobile app, Респект ба пятном хамин Кодекси гражданина хамихели крен хуб мешид. Барои ичрои ухдадорихои чудогона ва хачми кор корфармо метавонад меъёрхои хизматрасони ё меъёрхои шумораи кормандонро муайян намояд.

Next