Реферат манастын торолушу. Реферат Манас Жонундо Кыргызча

Реферат манастын торолушу Rating: 9,5/10 1690 reviews

эпосу. Саякбай Каралаевдин айтымында.

реферат манастын торолушу

Же жашынарга кабак жок, Жакшылап жеген тамак жок, Балдар баспай чуркурап, Арык болуп баратат. Эр Алөөкө, Молто кан Калың колун каптатып, Талоон кылып турганда Ажалы жеткен жан өлүп, Кыргыздан кыйла бала өлүп, Шибенин каны чоң Дөңгө, Калмактардан Ылама Кажылдаган капырдын, Кан Алөөкө баатырдын Бу кордугун сураба! Мына ушул аян берген «кереметтүү түш» жаш жигитке демөөр берип, биротоло чыгармачылыкка дем байлайт. Саякбай алгач Көкөтөйдүн ашын «Семетейде» жаздырган. Таң кашкайып сүргөндө, Жерге жарык тийгенде Боз алалуу туу көрдүм, Ач кыйкырык, куу сүрөөн Бир айкайы күчтүү чуу көрдүм. Кырсыкты чечсе жараткан Дардайышып жатасың, Алып койгон эмгектин Табагын тайга сатасың. Бир караганда бул улуу түшүнүктөрдүн ортосунда кандай байланыш болушу мүмкүн, жаңырып чыккан кош үндү кандай түшүнүүгө мүмкүн? Зор айлакер Коңурбай Жолдун баарын торгоду, Тышка адам чыгарбай, Ичке адам киргизбей, Курчап алды ордону.

Next

Манастын бала чагы

реферат манастын торолушу

Былкылдак куурай бышкыча, Мыйзам гүлү учкуча Мыктап алты ай айдалды. Манастын бул кылыгына ызаланган кыз анны канжар менен билекке саят, Манас болсо кызды т. Моюнга түштү күйгөн чок, Манжуу, кытай жабылса, Алууга бизди камынса Каяша айтар адам жок. Андан тышкары сагарыс — кылыч да алып ж. «Манас» кыргыз элинин улуттук сыймыгы, ата-бабаларыбыз өз табылгаларыны алгылыктууларын.

Next

эпосу. Саякбай Каралаевдин айтымында.

реферат манастын торолушу

Семетейдин колуна Темир зоолу салганбы? Бара-бара «Манаска» баш-оту менен кирип кетишине устаты Чоюкени ээрчип жүрүп 1924-ж. Условия и критерий совершенной конкуренции. «Манас» — Саякбай Карала уулунун варианты боюнча жарык көргөн «Манас» үчилтигинин 1-китеби Фр. Элибиздин байыркы ата мурасынын эң туу чокусу «Манас» эпосунун Сагымбай Орозбак уулунун айтуусундагы «Манастын» биринчи китебине баатырдын тегинен кабар берген кара сөз түрүндөгү кыскача маалыматтан тартып жаш баатырды кан шайлоого чейинки окуялар кирген. Каяша берген киши жок, Аргын менен кыргызды Кечээ камчыга ченеп бөлүптүр. Пропп эпостордогу укмуштуу төрөлүү мотивинин келип чыгышын тарыхый аспектиде терең талдап карап, укмуштуу төрөлүү мотивинин өсүп чыккан булактары, ээлеген орду өтө байыркы мезгилдерге, байыркы түшүнүктөргө байланыштуу экенин белгилеген. Ааламга өкүмдү Салып турду Алөөкө, Алык-алман алтындан Чалып турду Алөөкө, Ал алманды таппаса Курмандыкка барганы Салып турду Алөөкө.

Next

эпосунан билсеңиздер үзүндү айтсаңыздар

реферат манастын торолушу

Баштыгы Балтай кан экен, Акбалтайдын жанында Сегиз жетим бала экен. Анын үстүнө ал убактарда үн күчөткөн микрофондор да жок эле. Унаанын себепкер болгону ал кездерде колхоздордо жүк тарткан машиналар, тракторлордон башка транспорт болчу эмес. Басып өткөн жерине Базарлуу калаа орногон, Муну башынан кудай оңдогон. Бул калмакка келгени Он эки айга толду эми.

Next

«Манас»

реферат манастын торолушу

Эти болду көк жашык, Каны калды бир кашык. Адатта баатырдын теги жөнүндөгү маалыматтардан башталып, Манас эр жеткенге чейинки окуяларды бүт баяндайт. Өзү далайды башынан өткөргөн жигит. Алмабек Тойчубек уулу м-Н Актан Тыныбек уулунун варианттарында Семетей бала күнүнөн Манас сыяктуу кожо-молдого кас чыгат. По производству и применению он занимает первое место в мире среди других вяжущих веществ. Каралаев өзүнүн өлбөс-өчпөс «Манасы» менен дүйнөлүк маданиятка эли сыймыктанаарлык салым кошуп кетти. Мисалы, улгайган, тажрыйбалуу аялдар, эмчи- домчулар курсактагы баланын абалын тууралап жатып: «Бул менин колум эмес, Умай Эненин колу, сени Умай Эне.

Next

Манас эпосу

реферат манастын торолушу

Адам тилин билбеген Балбандары бир башка, Баары каптап чуркурап, Балакет салды куу башка. Китептин аягына адам аттарынын, этноним, дердин, ат ысым көрсөткүч тиркемеси берилген. » Акылман экен каркыбар, Ааламдын баарына Чалдырбай турган чаркы бар. Разбор кейсов Оформление проблемы 2 часа 32 часа-1; свыше 32 часов-2; + 9. Тирүү болсо Жакыбым, Жалгыздыктан зарланып, Ыйлагандын бириби? Бул китепте эпостун айрым окуялары кыскартылып жана кээ бир эпизоддорунун мазмуну кара сөз түрүндө берилген. Манастын образына анын негизги душманы, күчтүү , айлакер, ич күйдүлү гү бар Коңурбайдын образы каршы турат.

Next

Манастын балалык чагы

реферат манастын торолушу

Аргын менен кыргыздын Жаккан отун өчүрүп, Жабылта баарын көчүрүп, Ал Каракан өлүптүр. Ага карабастан Көзкамандын балдары Манаска кастык ойлоп, эбин таап аны тындым кылып, кандык ордун, малы-мүлкүн ээлеп алмакчы болушат. Эпостун акырында Семетей өзүнүн алдына коюлган милдеттерин аткарып бүткөн каарман эсебинде ордун уулу Сейтекке берип, Бакай, Каныкей, Айчүрөк, Күлчорого кошулуп кайып болуп кетет. Үчилтиктин биринчи бөлүгүндө Манас аркылуу аскерий демократия жана көчмөн феодалдык коом мезгилиндеги элдик кошундун кол башчысына тиешелүү бардык касиеттерге ээ болгон идеалдуу баатырдын образы берилет. Саякбайдын талантынын эртелеп ойгонушуна чоң энеси Дакиш түрткү болгон. Күлчоросу көзүнөн Учуп турган кезидир! Ошондуктан ал өзүнүн аскер башчылык бийлигин Бээжинде болгон чоң казатта адегенде акылман Бакайга, андан кийин өзүнүн эң жакын чоросу Алмамбет баатырга өткөрүп берет.

Next

Реферат Манас Жонундо Кыргызча

реферат манастын торолушу

Элде: «Катын жакшы — эр жакшы, обозгер жакшы — хан жакшы» деп т. Өлбөй тирүү жүргөндө Кай мураска жетебиз, Күчөгөн экен бу кытай Биз бир күрпүлдөшө кетелик! Таанытайын өзүнө, Көрсөтөйүн көзүнө, Унутканын буруттун Салайынчы эсине! Иш оңунда болгон соң, Ээлигип эрлер кирбейби, Олжону канча алсаңар, Күчүңөр эле келбейби! Орусча котормосу улуттук өзгөчөлүгү менен берилип, сөздүк жана айрым сөздөрдүн түшүндүрмөсү менен коштолот. Мына ошол укмуштуу жомокчунун баскан жолу кандай болгон? Өөдө-төмөн өкүрүп, Туйлап жүргөн мындан көп. Мунун баарын текшилеп айтып жатканым, башында берген убадамды аткарып, «Манас» эпосундагы улуу Сөз өзүнө окшош асман стихиясын чакыра алган күчкө ээ экенине күбө болгонумду айткым келет. Айда, Дөңгөм, кол айда, Колдун баарын чогуу айда! В интернете оригинальные установочные образы финальной версии. Китептин башталышын Миртемир, акыркы бапты Т.

Next

эпосу. Сагымбай Орозбаковдун варианты

реферат манастын торолушу

Манасчынын эс-тутумунун өзгөчөлүгүнө көп кырдуу таланты, артисттик жөндөмү, үнү, фантазиясы ар качан угуп отурган аудиториядан жогору турган. Издеген экен Алөөкө Бул дүйнөлүк пайданы, Ушул азыр кезинен, Алөөкөнүн күчүнөн Өлбөй менде калабы? Эпостун бул бөлүгүн даярдап, сөздүгүн жана тиркемелерди түзгөн С. Кынжысы бар мойнунда Албан түрлүү балбаны, Ал балбаны катылса Адамдын чыгат далдалы. Анализ статей пассива баланса 38 2. Колу артына байланып, Кордук көрүп айдалып, Буларды бөлүп турганда Калайык ыйлап, кары ыйлап, Калайык журттун баары ыйлап: «Ай, Каракан, өлбө - деп, Азапты бу журт көрбө - деп, Бул өңдөнгөн кордукту Мендесине бербе» - деп, Көөдөнгө батпай көп санаа, Талан көргөн кайран журт Көзүнүн жашы он талаа. Жарлык кылса жаң-жусу Такыр келген эл экен, Алакандай кыргызды Алек кылып таптакыр Алып салган кези экен.


Next