Правила белорусского языка в таблицах. Методическая разработка по русскому языку (1 класс) по теме: Правила по русскому языку для начальной школы в таблицах и схемах

Правила белорусского языка в таблицах Rating: 8,6/10 183 reviews

Скачать книгу Правила в таблицах и схемах по математике и русскому языку. 1

правила белорусского языка в таблицах

Запиши, объясняя правописание, подбирай 2. Напрыклад: Плыве, плыве за хмарай хмара. Падахвочаныя, дужыя, хлопцы адразу ўзяліся за працу Я. Памяншальна-ласкальны суфіксальны комплекс -ічк- -ычк- пішацца ў назоўніках жаночага роду, якія ўтварыліся ад слоў з фіналлю -іц- -ыц- : лесвічка, крынічка, сунічка, завушнічка, запальнічка, палічка ад паліца , сястрычка. Напрыклад: Гэта, па-мойму, і ёсць сапраўдная сувязь з жыццём К. Части речи в немецком языке Грамматика немецкого языка начинается с определения частей речи, которые делятся на самостоятельные и служебные.


Next

Новые правила белорусской орфографии и пунктуации

правила белорусского языка в таблицах

Напрыклад: Абоз расцягнуўся больш як на вярсту Я. Ва ўсіх іншых выпадках напісанне падобных слоў вызначаецца па слоўніку. Голас яго ўжо быў амаль звычайны, толькі хрыпеў. Напрыклад: У вас на мястэчка многа сілы не патрабуецца, між тым вакол вялікая патрэба ў людзях Ц. Суфікс -ец- -ац- пішацца ў назоўніках мужчынскага роду. Літара о пішацца толькі пад націскам: год, кот, скрозь, шоўк, ко'лас, мо'ва, до'ўга, по'суд, аро'л, шо'лах, плячо', даро'га, разго'ртваць, дапамо'га, дадатко'ва, жніво', дэпо', во'дар, о'канне, о'да, о'птам, о'рдэн, о'фіс, о'пера, Об, Орша, Омск, Обнінск, Осла, Оксфард, Орск, То'кіа, Ватэрло'а. Простая грамматика языка как в иностранных, так и в российских учебных пособиях, всегда сопровождается таблицами.

Next

Правила по русскому языку в таблицах и схемах. 1

правила белорусского языка в таблицах

Напрыклад: Бацька доўга сядзіць задумаўшыся, і я не чапаю гэтых дум Я. Напрыклад: Ці помніць яна, што гаварыла вясною? Но создание таблиц и использование наглядных примеров сделают процесс усвоения материала не таким трудным и длительным при. Не толькі сакрэт, а дзяржаўная тайна. Место и время совершенного действия при этом не важно. В это время условия для развития белорусского языка не были благоприятными, поскольку основные функции в роли государственного языка выполнял русский язык.

Next

Правила белорусского языка в таблицах

правила белорусского языка в таблицах

Потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то веснавое бульканне ручаін Я. Правапіс уласнабеларускіх і запазычаных слоў, у якіх напісанне звонкіх і глухіх зычных нельга праверыць, вызначаецца па слоўніку: футбол, баскетбол, вакзал, айсберг, струбцына, экзамен, Афганістан. There isn't any water in the glass. Слова-подсказки — before, by the time и т. Напрыклад: Даніла Платонавіч смяяўся шчыра і весела, гэтак жа як і яны, маладыя, бадзёрыя І. Ад такіх прыслоўяў трэба адрозніваць спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі, якія ўжываюцца ў значэнні дапаўнення. Слова и словосочетания с герундием.

Next

Все правила испанского языка в схемах и таблицах, Справочник по грамматике, Джанполадян Г.Г., 2013

правила белорусского языка в таблицах

Саюз ставіць сабе асноўнай мэтай —— весці барацьбу з самадзяржаўным ладам шляхам прапаганды ідэі рэвалюцыі сярод насельніцтва і распаўсюджання рэвалюцыйнай літаратуры. Спалучэнне зычных дт на канцы слоў іншамоўнага паходжання перадаецца праз т: Гумбальт, Кранштат, Брант, Рэмбрант, Шміт, Клот, фарштат. They were managers They were not managers Were they managers? Хто вас адвячоркамі панясе над ніваю? Напісанне прыставак су- і са- ў іншых выпадках вызначаецца па слоўніку. Займеннікі абы-хто і абы-што пры спалучэнні з прыназоўнікамі пішуцца асобна: абы ў каго, абы да каго, абы з чым. У сярэдзіне пар коска не ставіцца.


Next

Все правила испанского языка в схемах и таблицах, Справочник по грамматике, Джанполадян Г.Г., 2013

правила белорусского языка в таблицах

Введен новый раздел «Правапіс некаторых марфем», в котором систематизирован материал про правописание приставок и суффиксов. Определить количество букв и звуков. Складаны злучнік дый, які ўжываецца пераважна для далучэння сцвярджэння закончанасці, спынення дзеяння, неабходна адрозніваць ад састаўнога злучніка ды з часціцай і са значэннем далучэння: ніхто больш не прапанаваў, ды і нічога не хацелася; займеннікі і прыслоўі з постфіксамі -сь, -сьці: дзесь, хтось, дзесьці, хтосьці, кудысьці, чыйсьці, якісьці; займеннікі з пачатковай узмацняльнай часціцай а: аніхто, аніяк, анідзе, анікуды. Прыстаўка су- захоўваецца ў лексемах, словаўтваральна звязаных са словамі, што маюць прыстаўку су-: сутачны суткі , суцяжнічаць суцяга , сурэдактарстваваць сурэдактар , суапякунства суапякун , сузіранне сузіраць , сумяшчальнік сумяшчаць , сустрэчны сустрэча , супярэчлівасць супярэчлівы , сумежнасць сумежны , супольнасць супольны , сумесна сумесны , насуперак супраць і інш. В 1969 году заведующим этой кафедрой был избран известный журналист, профессор Не будку мае Жук палацы хоць не свае, вядома, працы Достанко, потом ее возглавил радиожурналист, профессор Ректор Белорусского государственного университета с 31 октября 2008 года. Расширяется применение «ў» в словах иностранного происхождения.

Next

Правила белорусской орфографии и пунктуации (2008) — Википедия

правила белорусского языка в таблицах

Лабановіч, зацікаўлены, глянуў яшчэ раз на пасаду Я. Галосная літара і пішацца ў пачатку слова, пасля зычных пішацца ы або і ў залежнасці ад цвёрдасці або мяккасці зычных. Напрыклад: Над далёкімі лясамі звісала тонкая блакітная смуга Я. Коскамі выдзяляюцца акалічнасці, выражаныя словамі і спалучэн­нямі слоў, якія ўдакладняюць, падкрэсліваюць значэнне папярэдняга прыметніка, займенніка і інш. Чтобы изъясняться по-чеченски довольно понятно, достаточно на первое время знать основные формы времен и классов чеченского глагола.

Next

Методическая разработка по русскому языку (1 класс) по теме: Правила по русскому языку для начальной школы в таблицах и схемах

правила белорусского языка в таблицах

Правила по русскому языку в таблицах и схемах. Полный грамматический справочник содержит информацию по всем правилам фонетики, орфографии, морфологии и синтаксиса испанского языка. Агульныя правілы напісання разам, праз злучок і асобна § 34. На прошлом уроке мы узнали об определении. Обстоятельство Определение Дополнение — второстепенный член предложения, который обозначает обстоятельства совершения действий ; поясняет сказуемое. Сціскалася сэрца ад болю салодкага, ад горкай любові, пазнанай спярша А.

Next

Правила по русскому языку в таблицах и схемах. 1

правила белорусского языка в таблицах

Напрыклад: Зусім не тое выйшла, зусім не тое, што трэба было нашай, значыцца, вёсцы М. Не можа быць, канечне, і размовы, каб дарослы чалавек нацкаваў юнака на юнака У. Список использованной литературы Для составления памяток были использованы темы из учебников: 1. У прыметніках і прыслоўях з ласкальным значэннем: пасля мяккіх зычных незалежна ад месца націску пішацца суфікс -еньк-: круценькі, маленькі, ціхенька, паўнюсенька, утульненькі, нізенькі, беленькі, борздзенькі, хуценька; пасля цвёрдых зычных пад націскам пішацца суфікс -эньк-, а не пад націскам — -аньк-: даражэ'нькі, старэ'нькі, харо'шанькі, све'жанькі, до'бранькі, гара'чанькі. Did she say, they would be work ing the whole night? Пішуцца разам: складанаскарочаныя словы і вытворныя ад іх: прадмаг, газпрам, журфак, прадмагаўскі, газпрамавец і інш.

Next